Новости

Пореске вести, јул 2019.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени

Министар финансија 12. јула 2019. године донео је Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени којим се ближе уређује примена члана 18 став 1 тачка 11 и става 2 Закона о порезу на доходак грађана којим се прописује ослобођење од пореза на зараде за примања запосленог по основу сопствених акција.

Правилник ће ступити на снагу 20. јула 2019. године.

Наиме, да би порески обвезник могао да примени пореско ослобођење, потребно је да испуни следеће услове:

1.    Да су основ, начин и услови стицања сопствених акција уређени општим актом, уговором о раду, односно другим актом/документом (нпр. план награђивања групе) послодаваца или с послодавцем повезаног лица;

2.    Да датум стицања права располагања, квантитативни и квалитативни елементи могу са сигурношћу да се утврде из документације;

3.    Да запослени није отуђио сопствене акције у року од 2 године од дана стицања права располагања;

4.    Да послодавац и с послодавцем повезано лице нису откупили сопствене акције;

5.    Да запосленом није престао радни однос у року од 2 године од дана стицања права располагања на сопственим акцијама.  

Испуњеност горе наведених услова се доказује на следећи начин:

1.    Услов из тачке 3 – потписаном изјавом запосленог коју даје под кривичном и материјалном одговорношћу и одговарајућим документом из електронске базе података домаћег или иностраног регулисаног тржишта;

2.    Услов из тачке 4 – потписаном изјавом законског заступника датом под кривичном и материјалном одговорношћу, осим у случају самоопорезивања, када сам запослени даје ту изјаву;

3.    Услов из тачке 5 – уговором о раду, документом CROSO система, односно уколико је радни однос прекинут документацијом из које се са сигурношћу може утврдити основ престанка радног односа;

Изјаву запосленог (услов из тачке 3), као доказе у вези са радно правним статусом запосленог, прибављају лица која су у складу са Законом обвезници обрачунавања и плаћања пореза на зараде, последњег дана истека друге године од дана стицања права располагања на сопственим акцијама, а достављају је на захтев надлежног пореског органа. Изјава послодавца, односно запосленог да акције нису откупљене од послодавца или са послодавцем повезаног лица доставља се и припрема на захтев Пореске управе.

Да ли Вам је ово било корисно?