Новости

Пореске вести, јул 2019.

Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Министар финансија је 9. јула 2019. године донео Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, којим је детаљно уређен поступак којим порески обвезник потврђује да су испуњени услови предвиђени чланом 50ј Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: „ЗПДПЛ“) за остваривање права на коришћење пореског кредита, и који прописује обрасце које порески обвезници који примењују члан 50ј ЗПДПЛ подносе уз порески биланс

Правилник ступа на снагу 20. јула 2019. године а примењује се на утврђивање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Наиме, порески обвезник који је извршио улагање у капитал новооснованог привредног друштва и који има намеру да по овом основу оствари право на порески кредит, подноси уз пореску пријаву за годину у којој је извршио улагање:

1.    Образац УИД – Изјаву о улагању у иновационе делатности којом потврђује да су испуњени следећи услови за остваривање права на порески кредит:

-       да се друштво у које је извршено улагање може сматрати новооснованим друштвом које обавља иновациону делатност,

-       да пре улагања није постојала повезаност између друштва у чији се капитал улаже и обвезника (обвезник пре улагања самостално или заједно са повезаним лицима није поседовао више од 25% акција или удела, односно гласова у органима управљања друштва у чији капитал улаже),

-       да је улагање извршено по основу у потпуности уплаћених новчаних улога којима се повећава капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност.

2.    Образац УИД 1 – Изјаву о испуњености услова новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност коју потписује и оверава заступник друштва у које је извршено улагање и којом оно потврђује да су испуњени услови да се ово друштво сматра новооснованим привредним друштвом које обавља иновациону делатност (услови прописани чланом 50ј став 10 ЗПДПЛ).

Уз пореску пријаву која се подноси за порески период након испуњења услова за остваривање права на порески кредит (обвезник није смањивао своје улагање непрекидно у периоду од три године од дана улагања) обавезник подноси Образац УИД 2 – Изјаву о испуњености услова новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност коју потписује и оверава заступник друштва у које је извршено улагање и којом се потврђује да испуњени услови који су прописани чланом 50ј став 10 тачке 2) и 5) ЗПДПЛ.

Начин умањења обрачунатог пореза код улагања у капитал новооснованог привредног друштава које обавља иновациону делатност исказује се на Обрасцу ПК 5 – Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштава које обавља иновациону делатност за период од ___ до ___ 20__. године, који се подноси уз порески биланс у сваком пореском периоду у којем је умањен износ пореза на добит применом пореског кредита – образац ПК5 сличан је ПК обрасцу који се користио код примене пореског кредита за улагања у основна средства. 

Сви обрасци се подносе електронским путем.

Да ли Вам је ово било корисно?