Новости

Нова мишљења Министарства финансија 

Пореске вести, октобар 2020.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о рачуноводству.

За детаљнија питања у вези са применом мишљења на вашу конкретну делатност и околности, можете контактирати наше колеге из Сектора за порески консалтинг.

Порез на додату вредност

Непостојање обавезе обрачунавања ПДВ-а за промет пословне просторије без накнаде

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-279/2020-04 од 9.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Kада обвезник ПДВ уступи без накнаде пословну просторију - мензу лицу које ће припремати храну за потребе запослених код обвезника ПДВ-a, није дужан да по том основу обрачуна ПДВ, с обзиром да је у том случају реч о услугама које се пружају у пословне сврхе, тј. у циљу смањења његових расхода.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који уступају пословне просторе без накнаде за припремање хране својих запослених, јер опредељује природу оваквих услуга као услуга које се пружају без накнаде, али у пословне сврхе, у смислу Закона о порезу на додату вредност.

Непостојање права на одбитак претходног пореза по основу издатака за храну и пиће

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00418/2019-04 од 29.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Обвезник ПДВ који се бави израдом ТВ спотова има право на одбитак претходног пореза по основу услуга стављања на располагање особља, услуга изнајмљивања покретних приколица за одмор, покретних кухиња, столица и покретних тоалета, које користи на сетовима приликом снимања ТВ спотова. Међутим, он нема право на одбитак претходног пореза по основу издатака за исхрану, укључујући и пиће, запослених, односно других радно ангажованих лица.

Наведено мишљење је посебно значајно већини ПДВ обвезника, због примера уског тумачења непостојања права на одбитак на издатке за исхрану, укључујући и пиће, које не укључује покретне кухиње, упркос њиховој вези са исхраном запослених и других радно ангажованих лица.

Одређивање ПДВ дужника за промет добара и услуга у случају када се врши демонтажа старих и испорука са уградњом нових аутоматских врата

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00257/2020-04 од 23.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Kада обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ изврши демонтажу старих и испоруку са уградњом нових аутоматских врата, односно појединих делова за аутоматска врата (нпр. крила, панели, клизне греде са механизмом, мотор и др.), реч је о промету који се сматра прометом добара из области грађевинарства. У питању је активност из групе 43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству Kласификације делатности.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који се баве монтажом врата и уградњом столарије, као и ПДВ обвезницима који ове радове набављају.

Постојање права на одбитак претходног пореза на основу рачуна у коме је погрешно исказано место испоруке добара

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00513/2020-04 од 28.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Податак о месту испоруке добара није податак за који постоји обавеза исказивања у рачуну или другом документу који служи као рачун. Узимајући у обзир наведено, неисказивање, односно погрешно исказивање податка о месту испоруке добара нема утицај на остваривање права на одбитак претходног пореза прописаног Законом о порезу на додату вредност.

Наведено мишљење је значајно већини ПДВ обвезника, због тога што истиче да (не)постојање, односно неисправност елемента на рачуну, који није прописан Законом о порезу на додату вредност, не може да утиче на право на одбитак претходног пореза.

Утврђивање датума промета за услуге техничке заштите

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00450/2020-04 од 28.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Промет услуге техничке заштите – даљинског надзора које обвезник ПДВ-а, на основу закљученог уговора, пружа физичким и правним лицима коришћењем сопственог софтвера, сматра се извршеном даном када је престао правни основ пружања услуге (уговор). Дакле, када је уговор о пружању услуга техничке заштите закључен на годину дана и уговорена накнада за цео период пружања услуге, услуга се сматра пруженом 31. децембра те године.

У случају делимичне услуге, која постоји ако је за одређене делове економски дељиве услуге посебно уговорена накнада, та услуга сматра се извршеном у време када је окончано пружање тог дела услуге. Примера ради, ако је накнада уговорена на месечном нивоу, независно од тога да ли је у уговору, поред износа накнаде за месец, наведена и накнада за цео период пружања услуге (за целу годину), тада је реч о делимичним услугама које се сматрају пруженим истеком сваког месеца (нпр. 31. јануара, итд.) те године.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше промет услуга на основу уговора који обухватају дужи временски период, а којом приликом је за одређене делове економски дељивих услуга посебно уговорена накнада.

Утврђивање добара која се сматрају секундарним сировинама

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00489/2020-04 од 23.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Kада се у процесу производње добара од метала или њихових легура произведу добра која су неупотребљива због одређених оштећења, предметна добра сматрају се секундарним сировинама. Међутим, када се у процесу производње добара од метала или њихових легура произведу добра погрешних димензија или неодговарајућег квалитета, та добра се не сматрају секундарним сировинама.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима чија делатност подразумева вршење производних процеса, где се јавља више врста отпадних полупроизвода, односно производа неодговарајућег квалитета.

ПДВ третман промета добара и услуга из области грађевинарства у случају када се врши изградња постројења за третман отпадних вода из комплекса депоније

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-441/2020-04 од 14.8.2020. године

Закључак из Мишљења: Изградња постројења за третман отпадних вода из комплекса депоније коју извођач врши инвеститору сматра се прометом из области грађевинарства, као активност из групе 42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина Kласификације делатности. Додатно, на опредељивање пореског третмана предметног промета нема утицај чињеница што је реч о постројењу привременог карактера, тј. о постројењу које ће бити уклоњено у року од пет до шест година од дана завршетка изградње.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који пружају и којима се пружа услуга изградње постројења за третман отпадних вода из комплекса депоније, и што такође истиче да није од значаја да ли је објекат у питању трајног, односно привременог карактера.

За сва питања у вези са применом мишљења у области пореза на додату вредност, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., вишег руководиоца у Сектору за порески консалтинг на имејл адресу: pkutlesic@deloittece.com.

Порез на добит правних лица

Коришћење методе трансакционе нето марже и бенчмарк анализе приликом утврђивања цене трансакције по принципу „ван дохвата руке”

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-410/2019-04 од 8.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Порески обвезник може користити бенчмарк анализу тржишног распона маржи уколико су подаци коришћени за израду те анализе утврђени на начин и под условима прописаним Правилником о трансферним ценама, те је наведена анализа прихватљива уколико је завршна година анализираног периода (2014., 2015. и 2016. година) истовремено и последња година за коју су доступни неопходни финансијски подаци у базама јавно доступних података које обвезник користи у време израде анализе.

Наведено мишљење је посебно значајно пореским обвезницима који у оквиру својих извештаја о трансферним ценама примењују методу трансакционе нето марже.

Исказивање података у Обрасцу СУ у случају када обвезник стекне грађевинско земљиште без накнаде од јединице локалне самоуправе

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-489/2019-04 од 10.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Kада јединица локалне самоуправе уговором пренесе обвезнику право својине на грађевинском земљишту без накнаде, у том случају не ради се о улагањима у основна средства, независно од чињенице што су предметним уговором дефинисани и услови које обвезник треба да испуни да би задржао право својине на предметном земљишту, те вредност земљишта обвезник не уноси под ред. бр. 1 и 3 Обрасца СУ. Међутим, имајући у виду да се ради о земљишту у власништву обвезника које је, као такво, евидентирано у његовим пословним књигама, вредност предметног земљишта обвезник уноси под редним бројем 4 Обрасца СУ.

Наведено мишљење је посебно значајно пореским обвезницима који испуњавају услове за пореско ослобођење по основу подстицаја код улагања у основна средства.

(Не)постојање обавезе опорезивања порезом на капитални добитак прихода који физичко лице оствари продајом акција које је имало у власништву десет година

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-196/2020-04 од 6.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Kада физичко лице изврши пренос уз накнаду акција, које је пре преноса имало у свом власништву непрекидно најмање десет година, у ком периоду је извршено повећање основног капитала из нето имовине друштва претварањем нераспоређене добити у основни капитал, али није долазило до промене процента учешћа у капиталу, приход који по том основу оствари као разлику између продајне и набавне цене акција не подлеже опорезивању порезом на капитални добитак.

Наведено мишљење је посебно значајно физичким лицима која врше пренос акција уз накнаду, јер прецизира да на примену пореског ослобођења не утичу повећања основног капитала из нето имовине друштва.

(Не)постојање обавезе утврђивања и исказивања у пореском билансу капиталног добитка који обвезник оствари уступањем земљишта по основу уговора о замени непокретности

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-179/2020-04(2) од 29.7.2020. године

Закључак из Мишљења: Уколико је обвезник по основу уступљеног земљишта, а по основу уговора о замени непокретности закљученог у току 2019. године, у обавези да предметно земљиште искњижи из својих пословних књига и, с тим у вези, у финансијским извештајима (за 2019. годину) на одговарајућим рачунима искаже приход (или расход), у том случају дужан је да у пореском билансу за 2019. годину утврди (и искаже) капитални добитак, односно капитални губитак.

Наведено мишљење је посебно значајно обвезницима пореза на добит правних лица који располажу имовином која може бити предмет опорезивања порезом на капитални добитак, будући да прецизира да ова обавеза превасходно зависи од рачуноводственог третмана дате трансакције.

Изузимање квалификованих прихода из пореске основице

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-495/2020-04 од 9.9.2020. године

Закључак из Мишљења: Приход који обвезник (власник рачунарског програма депонованог у регистар надлежног органа) оствари по основу давања на коришћење предметног програма другом лицу (кориснику), сматра се приходом који се може изузети из пореске основице, под одређеним условима. Међутим, када за време трајања уговора о коришћењу рачунарског програма, обвезник оствари и приход од лица са којима има закључен уговор о рекламирању производа, и то тако што се производи тих лица рекламирају у оквиру тог програма, не ради се о приходу који се може изузети из пореске основице.

Наведено мишљење је посебно значајно пореским обвезницима чији пословни модел зависи од прихода од рекламирања остварених преко реклама трећих лица у оквиру бесплатних апликација.

За сва питања у вези са применом мишљења у области пореза на добит правних лица, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., вишег руководиоца у Сектору за порески консалтинг на имејл адресу: pkutlesic@deloittece.com.

Закон о рачуноводству

Рачуноводствено евидентирање умањења прихода од продаје по основу накнаде за секундарно позиционирање робе

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-455/2020-16 од 27.7.2020. године

Закључак из Мишљења: MRS18 даје могућност да фактура за услуге позиционирања робе, у малопродајним објектима купаца, код продавца представља основ за попуст у вези са претходно достављеном фактуром. С тим у вези, уместо да се евидентира расход рекламе, продавац накнаду за секундарно позиционирање може да прикаже као умањење прихода од продаје робе.

Наведено мишљење је значајно већини правних лица која послују у малопродаји, јер истиче могућност да се накнада за секундарно позиционирање производа, чак иако она садржи елементе рекламирања, определи као умањење прихода од продаје робе.

Евидентирање трошкова репрезентације по основу издатака који се односе на повећање продаје за унапред познате купце

Мишљење Министарства финансија (Сектор за финансијски систем), бр. 430-00-196/2020-04 од 25.8.2020. године

Закључак из Мишљења: Приликом утврђивања да ли одређени трошак треба сматрати рекламом и пропагандом или репрезентацијом, требало би поћи од правила да су услуге учињене за рекламу и пропаганду намењене под истим условима већем броју лица (непознатих), за разлику од услуга учињених за репрезентацију које су намењене само унапред одређеним (познатим) лицима.

С обзиром да су издаци у виду производа и угоститељских услуга усмерени на повећање продаје намењени само унапред познатим лицима (у конкретном случају, наведени су искључиво возачи аутобуса и туристички водичи), наведене расходе би требало евидентирати као трошкове репрезентације. Такође, свако правно лице би, својим општим актом, требало да детаљније уреди питања одобравања и висине трошкова репрезентације.

Наведено мишљење је значајно за већину обвезника, јер представља један од новијих увида у ставове Министарства финансија на тему третмана трошкова репрезентација.

За сва питања у вези са применом мишљења из области финансијског извештавања, можете да контактирате Душанку Бастају, руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Књиговодство и рачуноводство) на имејл адресу: dbastaja@deloittece.com.

Да ли Вам је ово било корисно?