Чланак

Пореске вести - фебруар 2015.

Обавештење о Правилнику о дозволама за рад

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 25. новембра 2014. године Закон о запошљавању странаца (објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 128/2014), који је ступио на снагу 4. децембра 2014. године. Овим законом, у члану 38, предвиђено је да ће министар надлежан за послове запошљавања донети прописе на основу овлашћења из овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Правилник о дозволама за рад (Службени гласник РС бр. 136/2014) ступио је на снагу 20. децембра 2014. године, а циљ овог правилника је ближе уређивање начина издавања, односно продужења дозволе за рад као и начина доказивања испуњености услова и потребни докази за издавање, односно продужење дозволе за рад. Осим тога, уређује се и облик и садржина дозволе за рад.

У Правилнику се таксативно наводи потребна документација за сваку од дозвола као и форма у којој се одговарајући акти подносе надлежном органу (оригинал или оверена фотокопија, односно оверени превод одговарајућег доказа). Такође, на крају Правилника укључени су и обрасци за шест различитих типова радних дозвола које и предвиђа сам закон.

Обавештење у вези годишњег порезa на доходак грађана за 2014. годину

На основу објављених података о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2014. години неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2014. годину, је 2.211.336 динара. Тако, годишњи порез на доходак грађана за 2014. годину плаћају физичка лица - резиденти и нерезиденти који су у 2014. години остварили укупан доходак већи од наведеног износа. Подаци о неопорезивим и опорезивим износима дохотка, као и личним одбицима за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину приказани су у наредној табели:

Опис

Износ у РСД

Неопорезиви износ

2.211.336

Опорезиви доходак по стопи од 10%

4.422.672

Опорезиви доходак по стопи од 15%

Изнад 4.422.672

Износ личног одбитка за пореског обвезника*

294.845

Износ одбитка за издржаваног члана породице*

110.567

*Укупан износ одбитака не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање

Нова мишљења Министарства финансија и одлуке Управног суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија и две одлуке Управног суда који појашњавају примену одредби Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА), Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закона о ПДВ-у), Закона о порезу на добит правних лица, као и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурањe, а одабрана су следећа:

Одлука Управног суда којом је потврђено да непоступање органа управе не може да иде на штету пореског обвезника

Извозник који је био спречен да прибави одређене доказе које издају надлежни органи управе, због пропуста управо тих органа да уреде начин поступања при извозу електричне енергије на територију Косова и Метохије, не може да трпи штету.

У поменутом случају приликом отпреме електричне енергије извозник је био онемогућен да прибави одговарајућу документацију, која представља доказ за одговарајуће пореско ослобођење (ЈЦИ и ПИТ обрасци), услед пропуста органа управе да уреде начин поступања приликом извоза електричне енергије на поменуту територију. Услед утврђених чињеница Управни суд је донео одлуку да обвезник не може трпети штету у поменутом случају као и да се приликом тумачења пореских чињеница у предметној трансакцији мора сагледати економска суштина, у складу са чланом 9. ЗПППА (начело фактицитета).

(Пресуда Управног суда, 9 У. 15278/2012 од 21.11.2014. године)

Одлука Управног суда којом је потврђено да не постоји обавеза кориговања износа искоришћеног претходног пореза у случају накнадно одобреног попуста

Ако је обвезнику пореза на додату вредност, без измене уговорене цене, накнадно одобрен попуст, cassa sconto, од стране добављача добара и услуга, обвезник пореза коме је извршен промет добара и услуга није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза на додату вредност који је по том основу остварио. Наиме, накнадно одобреним cassa sconto не сматра се да је извршена измена уговорних одредби о цени робе, те се не сматра ни да је пореска основица  измењена, самим чином одобравања накнадног попуста. У том смислу Управни суд је пресудио да тужилац (купац) није дужан да у складу чланом 31. став 1. Закона о ПДВ-у изврши исправку, тј. умањење пореске основице по основу накнадно одобреног cassa sconto, те и плаћање одговарајућег ПДВ-а.

Другим речима, Управни суд је заузео став да ПДВ обвезник није био у обавези да коригује (смањи) износ претходног пореза у овом случају, те да сходно томе не може трпети санкцију уколико то пропусти да уради. Напомињемо да се овом пресудом не дира у могућност измене основице за обрачун и износа ПДВ-а услед накнадно одобреног попуста.

(Пресуда Управног суда, 3-4 25 У. 6710/2011 од 19.2.2014. године)

Место промета услуга централизоване подршке у области рачуноводства које обвезник ПДВ-а врши страним повезаним привредним друштвима

Местом промета услуга централизоване подршке у области рачуноводства се сматра место примаоца услуга. Предметне услуге обухватају, између осталог, рачуноводствено евидентирање и праћење продаје и набавке, основних средстава као и друге послове које се пружају кроз рад у рачуноводственом софтверу који користе и пружалац и примаоци услуга. С тим у вези, на промет предметних услуга који обвезник ПДВ-а врши према страним повезаним привредним друштвима, ПДВ се не обрачунава и не плаћа будући да се место промета услуга сматра иностранство.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413−00−308/2014−04 од 19.11.2014. године)

Признавање права на порески кредит по основу улагања извршених током 2012. године када је плаћање добављачу измирено компензацијом

Обвезнику који је током 2012. године извршио улагања у набавку основних средстава, у сопственом власништву, признаје се право на порески кредит по члану 48. Закона о порезу на добит правних лица, и у случају када је плаћање добављачу за тако набављена средства извршено путем компензације, у истом пореском периоду у којем је набавка извршена.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413−00−271/2014−04 од 25.11.2014. године)

Доприноси за физичко лице – оснивача привредног друштва које није запослено у том друштву и није заступник

Физичко лице – оснивач привредног друштва који не ради у том привредном друштву, а који је осигуран по другом основу, није обвезник доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање. С тим у вези, под радом се, поред радног односа, подразумева и представљање и заступање привредног друштва, као и обављање пословодствених овлашћења и послова управљања.

Осим тога, доприноси за обавезно социјално осигурање се не плаћају ни на приходе које поменуто физичко лице (оснивач) оствари по основу учешћа у добити сразмерно уделу у привредном друштву.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011−00−523/2013−04 од 27.11.2014. године)

Контакти:

Татјана Миленковић

Виши руководилац

+381 11 3812 168

tmilenkovic@deloittece.com  

 

Дејан Мраковић

Руководилац

+381 11 3812 172

dmrakovic@deloittece.com

 

Филип Ковачевић

Руководилац

+381 11 3812 164

fkovacevic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?