Business Process Solutions (BPS)

Услуге

Екстерне услуге пословних процеса

Данас се предузећа суочавају са окружењем које се убрзано мења, од регулаторних промена, преко усвајања напреднијих приступа и рада пореских органа, до брзог технолошког напретка. Пошто се оперативни модели, организациони приоритети и корпоративне културе разликују од предузећа до предузећа, право решење за једно предузеће не мора одговарати неком другом. Deloitte-ове екстерне услуге пословних процеса могу да помогну компанијама да нађу свој јединствени приступ тако што ће проценити оперативну делотворност, препознати прилике да унапреде стратешка сазнања и оперативну ефикасност и осмислити постепени пут ка унапређењу помоћу алтернативних модела располагања ресурсима. Наш приступ помаже предузећима да унапреде управљање, надзор и контролу над својим рачуноводственим и пореским процесима и процесима везаним за људске ресурсе помоћу флексибилне комбинације интерних и екстерних ресурса.

Рачуноводство/Финансије

Нудимо комплетан спектар рачуноводствених и финансијских услуга предузећима која расту и развијају се. То обухвата организационе, аналитичке и евиденционе услуге везане за финансијске активности предузећа, као и израду разних извештаја који обухватају цео циклус финансијских трансакција (прикупљање изворних докумената, евидентирање трансакција, затварање књига и израда извештаја за интерне и екстерне кориснике).

Наше услуге обухватају:

·     дневно евидентирање трансакција за све билансе у финансијским извештајима;

·     израду финансијских извештаја са пратећим документима за интерне и екстерне кориснике, са акцентом на управљачким, корпоративним и законским захтевима;

·     преглед и обрада фактура добављача и пружалаца услуга, финансијску и пореску проверу, евидентирање плаћања у системима и вођење извештаја о старости дугова;

·     обраду меница, књижних одобрења и задужења по упутствима руководства организације, њихово евидентирање у систему и вођење извештаја о наплати;

·     учитавање плаћања у систем, израду извештаја о плаћањима, припрему чекова/налога за пренос и монетизацију страних валута према одговарајућим форматима које прописује закон или централна банка;

·     основна средства, залихе, трошковно рачуноводство, буџетирање, израду рачуноводствених пракси и процедура; подршку у примени међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) у складу са политиком коју дефинише организација.

Accounting/financial

Екстерни обрачун зарадаНудимо услуге екстерног обрачуна зарада које глобалним предузећима омогућавају да се растерете сложених послова који одузимају много времена. Услуге су оријентисане ка административним активностима у домену људских ресурса, укључујући обрачун зарада, администрирање погодности за запослене и подршку управљању људским ресурсима. Коришћење екстерних услуга за административне послове у домену људских ресурса може да помогне предузећима да ограниче трошкове људских ресурса, управљају ризицима са којима се суочавају као послодавци, смање административно оптерећење, чувају строгу поверљивост информација и унапреде делотворност организације.

Наше услуге обухватају:

·     обрачун зарада;

·     администрирање погодности за запослене;

·     подршку управљању људским ресурсима.

Payroll outsourcing

Пореско саветовање

У склопу својих традиционалних услуга у области међународног опорезивања, можемо да пружимо јединствено пореска решења, чија је сврха да лидерима предузећа помогне у доношењу одлука о порезима на основу релевантних информација и у унапређивању начина на који реглишу своје пореске обавезе како би подржали пословање и одговорили на ризике везане за непоштовање прописа.

Наше услуге обухватају:

·     подршку у почетној фази пословања;

·     интеграцију пореских података;

·     пореске импликације промена пословне стратегије и посебих трансакција;

·     саветовање и технолошка решења у пореском управљању.

Tax advisory

Усаглашеност са пореским прописима

Наша метода у области усаглашавања са пореским прописима нуди предузећима ефикасан начин да предузму активности предвиђене пореским прописима у утврђеним роковима. Широка регионална мрежа уз подршку локалних стручњака са знањем и искуством у области пореских прописа нуди предузећима транспарентност и флексибилност потребну за испуњавање свих локалних и регионалних потреба у области пореза.

Наше услуге обухватају:

·     порез на добит правних лица

·     регионалне или друге порезе

·     локалне или општинске порезе

·     друге порезе и извештаје које прописују одређене јурисдикције

·     порез на додату вредност (ПДВ)

·     порезе по одбитку

·     подношење пореских пријава

·     резервисања за пореске обавезе

·     пореске билансе

·     подршку у захтевима за приступ информацијама

·     порез на имовину

Tax compliance