Transfer pricing

Услуге

Трансферне цене

Мултинационалне организације послују у окружењу сложенијем него икада. Услед све већег обима и разноврсности међукомпанијских трансакција и прописа о трансферним ценама, уз све интензивнији рад надлежних органа широм света на спровођењу прописа, трансферне цене су у глобалним компанијама постале једно од најважнијих питања у управљању ризицима. Мрежа Deloitte-а за питања трансферних цена има за циљ да помогне компанијама да управљају ризицима тако што ће практична решења за трансферне цене ускладити са њиховим целокупним пословањем и циљевима, помоћи у изради стратешке документације којом се поткрепљује њихова пракса у погледу трансферних цена и ефикасно решавати спорове. Deloitte с правом има репутацију компаније која нуди квалитет и остварује резултате.

Саветодавне услуге и документација у области трансферних цена

Мултинационалне компаније шире обим трансакција између повезаних лица и непрестано побољшавају своје ланце снабдевања. То, заједно са све већом сарадњом пореских органа из различитих држава, доноси и ризике и шансе. Deloitte нуди практична решења, попут стратешких приступа испуњавању обавеза у погледу пратеће документације о трансферним ценама, чиме помаже глобалним компанијама да остваре своје пословне циљеве, као и циљеве у погледу међународног опорезивања.

Deloitte има Глобални центар за трансферне цене, који чине економисти, порески стручњаци и мастери пословне администрације, који имају практично међународно искуство у области трансферних цена у Европи, Северној и Јужној Америци и азијско-пацифичком региону. Овај централизовани, глобални приступ омогућава уједначеност извештавања и отклања међународне неусаглашености које се могу јавити ако је укључено више пружалаца услуга; на тај начин, процес је делотворнији, ефикаснији и лакше се објашњава одговарајућим органима.

За пружање услуга у области трансферних цена и пратеће документације, Deloitte има методу Global Dox Insight. Она се заснива на технологији TP Search Smart, која омогућава брже и ефикасније прикупљање и обраду података и информација потребних за доношење пословних одлука.

Решавање спорова: Одбрана приликом контроле и поступак заједничког договарања/поступак пред надлежним органом

Радње и одговори у почетним фазама контроле пореских органа или разговора с њима често утичу на ток или исход контроле трансферних цена. Сходно томе, да би се делотворно и ефикасно објаснила политика предузећа у погледу трансферних цена, неопходно је да се од почетка укључи искусан глобални тим који има практично искуство на свим нивоима поступка пред пореским органима, од корекција које предложе теренски инспектори до претходних споразума о трансферним ценама, управним жалбама, тужбама и поступку заједничког договарања. Deloitte примењује интегрисан приступ решавању спорова у области трансферних цена у поступку заједничког договарања. Наши тимови обухватају стручњаке за поступак заједничког договарања о трансферним ценама из обеју земаља на које се односи спор, као и стручњаке специјализоване за локалне прописе о индиректним порезима, порезима које разрезују локалне, покрајинске или државне власти, међународно опорезивање и обрачун затезних камата, што неминовно утиче на исход.

Оптимизација пословног модела

Глобално економско окружење карактерише се сталним унапређењима технологије, потребом да се што пре усвоје и примене најбоље праксе и процеси, као и могућностима за изменама прописа. Процена глобалног пословног модела мултинационалне компаније више није могућност, већ неопходност. Оптимизација пословног модела значи разумевање захтева пословања и пореских прописа и њихово обједињавање у пословни модел. Deloitte нуде квалитетне услуге пореског саветовања и оптимизације пословног модела, прилагођене потребама клијента и оријентисане ка томе да мултинационалним компанијама помогнемо да обједине своје оперативне и пореске потребе у једном одрживом и унапредивом моделу, како бисмо лидерима предузећа омогућили да доносе боље одлуке узимајући у обзир резултате након опорезивања.

Deloitte пружа услуге оптимизације пословног модела уз примену методе BMO Insight, која се састоји из практично опробаних приступа за осмишљавање решења за читав низ пореских проблема и могућности.

Контакт