Pressmeddelanden

The Deloitte/SEB CFO Survey – Fall 2016

Större osäkerhet och ökad oro men fler initiativ för tillväxt 

The Deloitte/SEB CFO-index för september visar fortfarande på expansion men fortsätter falla – ned till 54.1 från 55.3 i vårens undersökning – och är nu på den lägsta nivån sedan våren 2013.

Publicerat: 2016-10-11

Överlag visar undersökningen på att osäkerheten i omvärlden upplevs ha ökat och att företagen därmed ser större utmaningar i dess internationella verksamhet. Den främsta oron gäller fortsatt bolagens orderingång följt av makro/politiska omvärldsfaktorer men undersökningen visar också stor spridning i utmaningar för olika sektorer.

Vårens undersökning visade på viss passivitet hos bolagen att genomföra större förändringar för att hantera osäkerheten men höstens undersökning visar på något ökad aktivitet.

– Vi ser tydligt att osäkerheten bland storbolagens finanschefer har fördjupats. Vägen framåt för att motverka den förmodade långsiktiga nedgången tycks gå via fortsatt fokus på kostnadsreduceringar men även satsningar på nya produkter och företagsförvärv det kommande året. Däremot är man trots förvärvsintresset fortsatt försiktiga med att ta på sig mer risk i balansräkningen, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

– Divergensen mellan sektorer är fortfarande noterbar där företag med främst inhemskt fokus är mer positiva än de med internationellt fokus. Däremot går höstens undersökning tvärt emot de senaste då svaren rör sig mot mitten och bort från både de mer positiva och negativa vyerna, säger Karl Steiner, seniorstrateg på SEB.

Den finansiella ställningen är det delområde som försämrats mest sedan vårens undersökning, vilket är noterbart inte minst med tanke på att relevanta nyckeltal inte förändrats väsentligt. En trolig förklaring är att finanscheferna sätter den finansiella ställningen i relation till den ökade osäkerheten. 

Angående förhandlingar om Brexit så tror en stor majoritet av finanscheferna inte att det kommer påverka affärerna i någon större utsträckning och om det gör det så är det främst ökade kostnader på grund av mer komplexa regler som tros påverka. 

Den starka digitaliseringstrenden lämnar inga stora bolag oberörda och enkäten visar att det för finans- och ekonomiavdelningarna främst är effektiviseringar i processerna som förväntas.

The Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Höstens undersökning genomfördes i september och bestod av totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.

Hade du nytta av den här informationen?