deloitte legal terms

Legal

Användarvillkor

Senast reviderad den 20 mars 2014

Deloitte.com består av olika enskilda globala, landsspecifika, regionala eller funktionsspecifika webbplatser. Samtliga webbplatser anges efter ordet "Plats" i övre högra hörnet på samtliga webbsidor under deloitte.com.

Dessa Användarvillkor gäller för den specifika globala, lands- region- eller funktionsspecifika webbplats du tittade på innan du klickade på dessa Användarvillkor. En sådan specifik webbplats betecknas som "Webbplats" i dessa Användarvillkor.

Genom att använda Webbplatsen, accepterar du dessa Användarvillkor. Om du ej accepterar Användarvillkoren, är du inte tillåten att använda Webbplatsen och ska omedelbart lämna Webbplatsen.

Med Deloitte-nätverket avses Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), dess medlemsfirmor inom DTTL och relaterade enheter. Varje enskild global, landsspecifik, regional eller funktionsspecifik webbplats inom deloitte.com (som anges i övre högra hörnet på webbsidan) tillhandahålls av en specifik enhet inom Deloitte-nätverket.

Deloitte AB, som är DTTLs medlemsfirma i Sverige, är den enhet inom Deloitte-nätverket som tillhandahåller Webbplatsen, och betecknas i Användarvillkoren som "vi", "oss" och "vår". Även om delar av Användarvillkoren hänvisar till andra enheter inom Deloitte-nätverket, gäller dessa Användarvillkor mellan dig och oss och inte mellan några andra av dessa enheter.

Användande av innehåll, Restriktioner; Policy för personuppgifter

Om inte annat anges i det relevanta innehållet, och under förutsättning att du uppfyller samtliga skyldigheter i Användarvillkoren, så har du härmed rätt att ta del av, kopiera, skriva ut och sprida (dock inte ändra) innehållet på denna webbsida på följande villkor: (i) att innehållet endast används för informativa icke-kommersiella syften, och (ii) att alla kopior av innehållet inkluderar den uppgift om upphovsrätt eller andra attribut som är kopplade till innehållet.

Du har ej rätt att kopiera eller använda någon programvara, process som innehåller immateriell rättighet eller teknologi som är införlivad eller beskriven på Webbplatsen.

Du ska följa alla tillämpliga lagar när du går in på och använder Webbplatsen.

Du medger att vi får använda din personliga information och data i enlighet med vår Policy för personuppgifter och Cookieförklaring som införlivas genom denna referens. Du accepterar härmed villkoren i vår Policy för personuppgfter och Cookieförklaring, inklusive de skyldigheter dessa innebär för dig.

Immateriella rättigheter; Icke-användande av Deloitte-namn och logotyper

Om ej annat är angivet, tillhandahålls innehållet på Webbplatsen av oss eller annan enhet inom Deloitte-nätverket.

Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra lagar i USA och/eller andra länder. Vi och våra licensgivare förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Användarvillkor.

"Deloitte", "Touche", "Tohmatsu", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", "Deloitte & Touche", Deloittes logotyp och lokala språkvarianter på föregående varumärken och vissa produktnamn som förekommer på Webbplatsen (kollektivt ”Deloittes varumärken”) är varumärken eller registrerade varumärken för enheter inom Deloitte-nätverket. Förutom de undantag som är specifikt angivna i dessa Användarvillkor, eller specifikt skriftligt tillåtna av respektive varumärkesägare, får du inte använda något av Deloittes varumärken varken fristående eller i kombination med andra ord eller designelement, i någon pressrelease, annons eller annan reklam, annat marknadsföringsmaterial eller media, oavsett om det är skriftlig, muntlig, elektronisk, visuell eller annan form.

Hänvisningar till andra parters varmärken på Webbplatsen är endast för identifieringssyfte och indikerar inte att dessa parter har godkänt Webbplatsen eller något av dess innehåll. Användarvillkoren ger dig inte rätt att använda varumärken som tillhöra andra parter.

Friskrivning och Ansvarsbegränsning

DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING,  ALLT INNEHÅLL ELLER DEL DÄRAV) INNEHÅLLER ENDAST ALLMÄN INFORMATION, OCH VI LÄMNAR INTE, GENOM WEBBPLATSEN, PROFESSIONELL RÅDGIVNING ELLER TJÄNSTER. INNAN NI TAR BESLUT ELLER VIDTAR ÅTGÄRDER SOM KAN PÅVERKA DIN EKONOMI ELLER VERKSAMHET BÖR DU ANLITA EN KVALIFICERAD, PROFESSIONELL RÅDGIVARE.

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, OCH VI LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER BETRÄFFANDE DENNA. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, GARANTERAR VI INTE ATT DENNA WEBBPLATS ÄR SÄKER, FELFRI, FRI FRÅN VIRUS ELLER KODER MED ONT UPPSÅT, ELLER UPPFYLLER NÅGRA SÄRSKILDA KRITERIER I FRÅGA OM PRESTANDA ELLER KVALITET. VI FRISKRIVER OSS UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OCH SÄLJBARHET, ÄGANDERÄTT, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDMÅL, ICKE-INTRÅNG, KOMPATIBILITET, SÄKERHET OCH RIKTIGHET.

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK OCH DU PÅTAR DIG FULLT ANSVAR OCH RISK FÖR FÖRLUST TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV TJÄNST ELLER DATA. VI ANSVARAR INTE FÖR NÅGON FORM AV SKADA, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, VARE SIG PÅ GRUND AV AVTAL, FÖRFATTNING, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE EXEMPELVIS VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT I SAMBAND MED NYTTJANDE AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI VETAT, ELLER BORDE VETAT OM MÖJLIGHETEN ATT EN SÅDAN SKULLE SKADA SKULLE KUNNAT UPPSTÅ.

VISSA LÄNKAR PÅ WEBBPLATSEN KAN LEDA TILL ANDRA WEBBPLATSER, RESURSER ELLER VERKTYG SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART ÖVER VILKA VI INTE HAR NÅGON KONTROLL INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANDRA ENHETER INOM DELOITTE-NÄTVERKET ELLER ENSKILDA MEDARBETARE PÅ SÅDANA ENHETER. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE LÄMNAR VI INGA UTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER ÖVERHUVUDTAGET BETRÄFFANDE SÅDANA WEBBPLATSER, RESURSER ELLER VERKTYG, OCH LÄNKAR TILL SÅDANA WEBBPLATSER, RESURSER OCH VERKTYG SKA INTE TOLKAS SOM ATT VI GÅR I GOD FÖR DESSA ELLER DESS INNEHÅLL.

OVANSTÅENDE FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING SKA GÄLLA INTE BARA GENTEMOT OSS UTAN ÄVEN GENTEMOT ANDRA ENHETER INOM DELOITTE-NÄTVERKET OCH TILL VÅRA RESPEKTIVE DERAS MEDARBETARE.

OVANSTÅENDE FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, OAVSETT AVTALS-, LAG- ELLER SKADESTÅNDSRELATION (INKLUSIVE EXEMPELVIS VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT.

Övriga villkor

Om någon del av dessa Användarvillkor är ogiltiga eller ej går att verkställa i någon jurisdiktion, så (i) ska dessa i denna jurisdiktion tolkas såsom giltiga och verkställbara i den utsträckning lagen tillåter för att uppnå villkorens syfte så nära som möjligt, och resterande Användarvillkor ska förbli fullt ut giltiga och verkställbara, och (ii) i varje annan jurisdiktion, ska samtliga Användarvillkor förbli fullt ut giltiga och verkställbara.

Vi kan ändra dessa Användarvillkor när som helst efter eget godtycke genom att publicera ändrade Användarvillkor under länken Användarvillkor (det vill säga den webbsida du just nu läser) eller på annan sida på Webbplatsen. Sådana ändringar är giltiga så snart de publiceras, om inte annat uttryckligen anges av oss. Det är ditt ansvar att vara medveten om sådana ändrade Användarvillkor genom att kontrollera denna webbsida. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter ändringar i Användarvillkoren innebär att du godkänner de ändrade Användarvillkoren.