Tjänster

Förberedelse inför börsnotering, börsprevision 

Det kan finnas flera olika motiv till en börsintroduktion. Oavsett anledning är en noteringsprocess både tids- och resurskrävande vilket gör det viktigt att förbereda sin notering i god tid. Deloitte erbjuder en rad tjänster för att förenkla processen.

Marknadsnotering – ett viktigt beslut

Det kan finnas flera olika motiv till en börsintroduktion såsom kapitalanskaffning, att möjliggöra att egna aktier kan användas som betalning vid förvärv, förbättrade rekryteringsmöjligheter samt exitmöjlighet för befintliga aktieägare. En notering innebär även en kvalitetsstämpel då noteringen ställer höga krav på bolagets styrning och interna kontroller, finansiella rapportering och informationsgivning till marknaden med ökad transparens som följd. En notering kan även bidra till ökad kännedom om bolaget och dess produkter eller tjänster. Oavsett anledning till att ett bolag väljer att notera sina aktier är en noteringsprocess både tids- och resurskrävande. Det är därför viktigt att bolaget börjar förbereda sin notering i god tid.

Förberedelser inför börsnotering

När ett företag vill bredda sitt ägande måste ofta ett flertal resurskrävande projekt drivas parallellt. En börsnotering kräver omfattande förberedelsearbete innan företaget uppfyller noteringskraven. Beroende på vilken lista ett bolag väljer att notera sig på kan detta arbete inkludera:

  • Finansiella analyser av företaget
  • Utformning av finansiell rapportering enligt IFRS
  • Börsprevision/IPO readiness review
  • Efterlevnad av noteringskrav och svensk kod för bolagsstyrning
  • Upprättande av prospekt

En börsprevision är inte obligatorisk men genomförs ofta på uppdrag av säljare och investmentbanker i Sverige och syftet är att (i) förbereda företaget inför en kommande börsrevision och/eller börsens beslut om upptagande till handel och (ii) identifiera väsentliga åtgärder som behöver vidtas inför en eventuell börsrevision och notering. Det är nödvändigt att tidigt få en förståelse för de viktiga utmaningar och åtgärder som krävs för en börsnotering för att därmed undvika överraskningar och särskilt sent i arbetet, och onödiga störningar i den ordinarie verksamheten. En börsprevision är en integrerad del av hela noteringsprocessen.

Börsrevision Nasdaq Stockholm

När ett bolag vill noteras på Nasdaq Stockholm sker alltid en oberoende granskning för att bedöma om det är lämpligt att notera och uppta bolagets aktier för handel på Nasdaq Stockholm. Historiskt har Nasdaq Stockholm utsett en börsrevisor som för deras räkning, och i samråd med börsens övervakning, genomför dessa granskningar och avrapporterar till Nasdaqs bolagskommitté som är det beslutande organet inom Nasdaq Stockholm.

Från och med 1 januari 2022 sker en förändring avseende detta, vilken kan tillämpas frivilligt från 1 oktober 2021, där istället bolaget utser börsrevisor och där börsrevisorn avrapporterar sin granskning direkt till bolaget. Bolaget framställer därefter börsrevisorns granskningsrapport till Nasdaqs bolagskommitté som fortsatt är det organ som beslutar om bolaget är lämpligt att notera och uppta bolagets aktier för handel på Nasdaq Stockholm.

Börsrevisionen får ej utföras av bolagets nuvarande revisionsbyrå och ej heller av en revisionsbyrå som varit involverad i att hjälpa bolaget att adressera åtgärdspunkter som uppkommit i samband med en börsprevision. Uppdraget får heller ej utföras av en revisionsbyrå som varit involverad i att hjälpa bolaget med att designa och/eller implementera policys eller interna kontroller samt testningen därav.

I börsrevisionsuppdraget ingår att bedöma om bolaget har förutsättningar för att klara noteringskraven framförallt vad gäller styrning, planering, kontroll och uppföljning, extern informationsgivning samt finansiell ställning och utveckling.

Hur kan Deloittes hjälpa ditt företag?

Det är skillnader i regelverk och praxis mellan olika marknadsplatser och vi hjälper bolag att navigera i regelverken och vid behov tydliggöra skillnader i förväntningar och krav mellan att notera sig på till exempel Nasdaq Stockholms huvudmarknad, Nasdaq First North Growth Market eller Nasdaq First North Premier Growth Market.

Våra medarbetare har lång erfarenhet från både börsprevisioner och börsrevisioner och har omfattande erfarenhet från rådgivning i samband med börsförberedelser och börsintroduktioner. Vårt praktiska angreppssätt bidrar till att göra företaget börsfähigt och vi tillämpar en öppen dialog med hög integritet och kommunicerar konstruktiva förbättringsförslag.

Vi kan även agera rådgivare i samband med introduktion på utländska börser, där vi kan erbjuda er hela den kunskap och resurser som vårt globala nätverk förfogar över, oavsett i vilket land introduktionen sker.

 

Kontakta oss

Thomas Strömberg
Partner, Audit & Assurance
tstroemberg@deloitte.se
+46 733 97 11 50

Sofia Schön
Partner, Audit & Assurance
sschoen@deloitte.se
+46 733 97 12 95

Therese Kjellberg
Partner, Audit & Assurance
tkjellberg@deloitte.se
+46 733 97 23 08
 

Joachim Mårtensson
Director, Audit & Assurance
jmartensson@deloitte.se
+46 768 47 24 15