Life at Deloitte

Utveckling på Deloitte

"Coaching handlar om att vägleda så att medarbetarna själva ser sin potential och stärks i att gå vidare"

Hur arbetar Deloitte med att utveckla sina medarbetare?

En stor del av den kontinuerliga utvecklingen sker genom alla de klientuppdrag som våra medarbetare är ute på. Eftersom uppdragen är väldigt olika så utvecklas också våra medarbetare på olika sätt. En viktig del i den här utvecklingsprocessen är därför att arbeta med löpande feedback och coaching.

Alla våra medarbetare har en egen counsellor som är ansvarig för att följa upp medarbetarens individuella utveckling. Vid årets början sätter varje medarbetare sina individuella mål tillsammans med sin counsellor. De individuella målen ska ha en tydlig koppling till Deloittes övergripande mål och varje halvår sker en avstämning där medarbetare och counsellor bestämmer ifall nya mål ska sättas och om de tidigare ska vidareutvecklas.

Under året får varje medarbetare löpande feedback, såväl skriftlig som muntlig, kring sin prestation i olika projekt. Vid årets slut gör vi en sammanvägd bedömning av varje medarbetares prestation, såväl i de externa som de interna uppdragen. Den här processen syftar till att varje medarbetare ska utvecklas och prestera till sin fulla potential samt att belöna för goda insatser.

Varför är coaching och feedback en så viktig del i utvecklingen av medarbetare?

Coaching och feedback är viktiga parametrar för att bibehålla och utveckla våra medarbetare och visa på hur de kan ta nästa utvecklingssteg. Coaching handlar om att vägleda så att medarbetarna själva ser sin potential och därigenom stärks i att gå vidare och ta sig an svårare utmaningar. Förutom att varje medarbetare har sin egen karriärcoach i sin counsellor, så får de ute på själva uppdragen feedback på sitt arbete från den ansvarige projektledaren.

Just feedback är faktiskt något som efterfrågas allt mer av våra medarbetare, eftersom det gör att de kan fortsätta att navigera sin utveckling och sin karriär. Det räcker inte längre med att endast få feedback efter en prestation. Våra medarbetare efterfrågar feedback som är utvecklande och som på ett tydligt sätt visar hur de ska ta nästa steg. Om man ska kunna utvecklas som medarbetare på alla plan så är det viktigt att också få feedback på alla insatser som man gör, såsom interna roller och projekt, ledarskap, initiativförmåga med mera.

Vad ser du som de största framtida utmaningarna kring utveckling av medarbetare?

En stor utmaning är att hela tiden ligga nära våra medarbetare och att coacha och inspirera dem till att ständigt utvecklas och känna ansvar för sin egen karriär.

Anna Pontén

Titel: Human Resources and Talent Partner

Anställningsår: 1999

Utbildning: Internationell ekonomi med fransk inriktning, Linköpings universitet

Tre ord om Deloitte: Möjligheter, energi, gemenskap

Hade du nytta av den här informationen?