Tjänster

Finansiell brottslighet, motverkan av penningtvätt och finansiering av terrorism

Effektiva åtgärder som uppfyller interna och externa krav

De senaste åren har intresset för frågor gällande motverkan av finansiell brottslighet såsom penningtvätt och finansiering av terrorism (Anti-Money Laundering, AML, och Counter Terrorist Financing, CTF) samt sanktioner ökat markant både globalt och i Sverige.
Flera globala finansiella företag har fått betydande böter till följd av bristande regelefterlevnad inom dessa områden. Myndigheterna i Sverige har också stort fokus på dessa områden och Finansinspektionen har både bötfällt och återkallat tillstånd för företag på grund av bristande efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar och penningtvättslagen.

För att skapa ett effektivt program som lever upp till penningtvättslagen måste företagen genomföra en verksamhetsanpassad riskbedömning av sin verksamhet. För att hantera identifierade risker behöver företagen ta fram policys, riktlinjer, verksamhetsanpassade processer, system samt säkerställa god intern kontroll och styrning. Vidare ska företagen ha processer och system som säkerställer att de inte bryter mot EU:s sanktionsförordningar. Detta arbete kräver i många fall komplexa bedömningar av vilka risker som finns och vilka åtgärder och kontroller som bör vidtas.

Vi har lång erfarenhet både globalt och i Sverige av att hjälpa företag i deras arbete med AML/CTF och sanktioner. Vi kan bland annat ge stöd i framtagande av ramverk för riskbedömningar och effektiva AML/CTF- och sanktionsprogram. Vi kan också bistå i arbetet med att effektivisera organisation, processer och system samt med att införa väl fungerande intern kontroll och styrning för att uppfylla interna och externa krav. Vi arbetar också med att hjälpa finansiella företag att åtgärda bristfälliga uppgifter kring kundkännedom (KYC, CDD, EDD etc).

Kontakt

Charlotta Wikström

Charlotta Wikström

Partner | Forensic & Financial Crime

Charlotta Wikström is a Partner within Risk Advisory and responsible for our Forensic services including Financial Crime. She has led and coordinated large and complex investigations covering several ... Mer