Deloitte Legal Guide to Cross-Border Secured Transactions

Analys

Tre frågor om omställningsstöd med anledning av coronaviruset 

Publicerad: 2020-06-03

Den 2 juni skickades regeringens förslag till Lagrådet om omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av coronavirusets spridning. Lagförslaget i lagrådsremissen har uppdaterats, justerats och förtydligats efter att förslaget har varit ute på remiss. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Vi besvarar tre frågor om förslagets innehåll.*

Vad är omställningsstöd?

Syftet med omställningsstödet är att stötta de företag som har drabbats hårt och som ett resultat av det har förlorat minst 30 procent av sin omsättning. Omställningsstödet ska inte förväxlas med stöd vid korttidspermittering. Nedan exemplifieras några huvudsakliga skillnader mellan de två stödtyperna.

 
Föreslaget omställningsstöd
Stöd för korttidspermittering
Stödorsak

Minskad omsättning

Minskat personalbehov

Stödgrundande period

Mars och april 2020

16 mars–31 juli 2020

Syfte

Kompensera företag som drabbats av stora omsättningstapp till följd av spridningen av coronaviruset

Drabbade företag ska kunna behålla sin personal istället för att säga upp dem

Krav på revisorsintyg

Ja, om det sökta omställningsstödet överstiger 100 000 kronor

Nej

Beslutsfattande myndighet

Skatteverket

Tillväxtverket

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

Storleken på omställningsstödet är bland annat beroende på hur mycket företagets omsättning har minskat och ett företag kan få maximalt 150 miljoner kronor i stöd för att täcka fasta utgifter. Det finns ingen definition av fasta kostnader i befintlig lagstiftning. Ur företagsekonomisk synvinkel är en kostnad fast om storleken inte varierar med storleken på företagets produktion eller omsättning. I praktiken är det dock inte alltid okomplicerat att avgöra om en kostnad är fast eller rörlig. Många gånger är det fråga om ett spektrum, där kostnaden till viss del kan anses vara en fast kostnad men till viss del också kan anses vara en rörlig kostnad. Ytterligare information kring denna gränsdragning förväntas komma i den förordning som nämns nedan.

Vem kan ansöka om omställningsstöd?

Stödet kan sökas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Undantag från kravet på F-skatt finns för stiftelser, registrerade trossamfund och ideella föreningar som är undantagna från skattskyldighet.

För att ett företag ska kunna beviljas omställningsstöd ska företaget ha redovisat en omsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Dessutom ska omsättningen ha minskat med 30 procent under mars och april 2020 jämfört med samma månader under 2019. Företag som har skulder hos Kronofogden, är under rekonstruktion eller har sin hemvist i länder som OECD betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt (så kallade skatteparadis) kommer inte beviljas stöd.

Skatteverket kommer att vara beslutsfattande myndighet för omställningsstöd och stödet betalas ut genom skattekontot.

Vid sidan av den lag som reglerar omställningsstödet kommer även regeringen fatta beslut om en förordning för omställningsstöd. I förordningen kommer de mer materiella regleringarna av stödet kunna återfinnas. Regler avseende förutsättningarna för stödet, omsättningstappet, avsedda perioder och andra beslutsgrunder kommer att återfinnas i förordningen. Förordningen kommer alltså att bli en viktig del av den praktiska tillämpningen av omställningsstödet.

Får ett bolag ta emot omställningsstöd och samtidigt lämna koncernbidrag?

Ett antal specifika värdeöverföringar har pekats ut som grund för diskvalificering vid beslut om stödmottagande. Dessa innefattar utdelning, förvärv av egna aktier och återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, om värdeöverföringen skett/sker under perioden mars 2020 – juni 2021 eller beslutats på bolagsstämma under denna period. Regeringen har uttalat att koncernbidrag inte kommer att diskvalificera en sökande från omställningsstöd. 

För det fall omställningsstöd har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp så är företaget återbetalningsskyldigt. Skatteverket kommer att ges omfattande möjligheter att göra utredningar och kontroller med anledning av omställningsstödet.

Ytterligare förtydliganden kan förväntas komma från Skatteverket i samband med att ansöknings- och beslutsförfarandena drar igång. Deloitte Legal följer och uppdaterar dig om utvecklingen. 

*Informationen ska vare sig ses som rådgivande eller uttömmande. För rådgivning i enskilda fall vänligen kontakta oss via nedan kontaktuppgifter

Hade du nytta av den här informationen?