Lösningar

Bolagsrätt

Att bedriva affärsverksamhet kan vara komplicerat. Många företagsledare behöver därför vägledning inom en mängd områden, alltifrån upprättandet av bolag och avgränsandet av verksamheten till verksamhetsexpansion eller avveckling, inklusive alla de frågor som uppkommer i den löpande verksamheten.
Deloittes tjänster omfattar rådgivning i avseende:

 • Bolagsbildning och avveckling
 • Allmän legal rådgivning
 • Styrande och verkställande organ 
 • Aktieägarkonflikter
 • Rapportering till tillsynsmyndigheter

Deloittes jurister inom Legal samarbetar med våra experter inom skatterätt, business consulting, redovisning och financial advisory. På så sätt kan vi erbjuda sammanhängande rådgivning inom ett flertal ämnesområden utifrån behoven hos varje enskild klient.

Corporate compliance

I en affärsvärld där kraven på transparens ständigt ökar kan brister i efterlevande och uppfyllande av riktlinjer och krav för bolagsstyrning få stora konsekvenser för bolagen, både rent legalt och för bolagets anseende. För publika och finansiella bolag och för bolag med tillståndspliktig verksamhet är detta särskilt viktigt eftersom brister i att uppfylla riktlinjer och lagkrav också kan få långsiktiga negativa följder för möjligheterna att nå framgång inom sitt verksamhetsområde. Deloitte väger därför alltid in den specifika klientens risksituation och bedömer behoven inom bland annat:

 • Förvaltningen av verksamhetens legala struktur, sammansättning och stadgar
 • Förebyggande av ansvarssituationer för bolagets företrädare
 • Uppförandekoder och best practice inom branschen
 • Granskningsrutiner och regler (arbetsgrupper, rapporteringsskyldigheter med mera) 
 • Rapporteringskrav för branschen
 • Ersättningspolicy för styrelsen

Deloitte Sverige arbetar tillsammans med Deloittes kontor runt om i världen för att kunna hjälpa företag att uppfylla de riktlinjer och krav som ställs på respektive marknad. Vi har stark förankring inom näringlivet i varje jurisdiktion där vi verkar, vilket är värdefullt i transaktioner och situationer där gränsöverskridande frågeställningar uppkommer.

Omorganisationer

För att bli framgångsrik på en alltmer konkurrensutsatt marknad krävs en effektiv koncernstruktur, där målsättningen är att minimera kostnader och optimera vinster. Deloitte erbjuder rådgivning avseende val och utformande av bolagsstruktur och assisterar vid utförandet inom en rad omstruktureringsaktiviteter såsom:

 • Ändring av bolagsform
 • Inhemska och gränsöverskridande fusioner
 • Avknoppningar
 • Apportemissioner
 • Överlåtelser av inhemska och globala tillgångar och skulder
 • Kvittningsemissioner

Inhemska och gränsöverskridande fusioner

För att med framgång genomföra en fusion krävs kunskap om och förståelse för både de fusionerande bolagen och relevanta aspekter inom branschen, samt en väl utarbetad integrationsplan. I dagens globaliserade värld är gränsöverskridande transaktioner vanliga, vilket ställer krav på samordning inom flera olika länders jurisdiktioner. I gränsöverskridande transaktioner blir det därför avgörande att skapa sig en klar förståelse för skyldigheterna som uppkommer av respektive lands lagstiftning och för de kommersiella frågeställningar som kan uppstå i samband med dessa. 

Deloitte bistår företag med bland annat:

 • Utformning av passande strukturer för fusionstransaktioner
 • Lagval 
 • Identifiering av legala frågor som uppstår till följd av en fusion 
 • Översyn av avtal som kan påverkas av en fusion
 • Utarbetande av dokumentation för formalisering och genomförande av fusionstransaktioner

Deloitte kan med expertis inom områden som skatt, business consulting, redovisning och financial advisory hantera de frågor och problem som naturligt uppkommer vid alla typer av transaktioner. Vi har erfarenhet och kunskap från både inhemska och gränsöverskridande fusioner inom en rad olika branscher.

Aktieägaravtal

För att verksamheten ska fungera med effektivitet, som planerat och utan problem inom bolagets ägarstruktur, är det viktigt att samarbetet och relationen mellan aktieägarna fungerar. Ett väl utarbetat aktieägaravtal som reglerar rättigheter, skyldigheter och samspel mellan aktieägarna är ett grundläggande instrument både för att förebygga och hantera potentiella konflikter som kan uppstå mellan bolagets ägare.

Deloitte assisterar med såväl upprättande av aktieägaravtal som med tolkning och fullgörande av aktieägaravtalet avseende exempelvis:

 • Riktlinjer och organisationsstruktur för styrande och verkställande organ
 • Beslut som omfattas av krav på kvalificerad majoritet
 • Inskränkningar i rätten att överlåta aktier
 • Policy för utdelning

Deloitte har lång erfarenhet av och stor förståelse för aktieägarrelationer inom olika branschtyper. Vår branschkunskap ger oss också möjlighet att hjälpa företag förstå och adressera branschspecifika frågeställningar redan vid upprättandet av aktieägaravtalet.