Tjänster

Mergers & Acquisitions Tax

Skatterådgivning vid förvärv och försäljningar

Skattefrågor är ofta en viktig aspekt vid förvärv och försäljning av företag och i många fall avgörande vid val av transaktionsstruktur. Möjligheter till optimering eller historiska exponeringar påverkar verksamhetens värde. En skattemässig granskning ger regelmässigt även andra viktiga kunskaper om företagets affärsmässighet.

De flesta transaktioner, inklusive interna omstruktureringar, har en direkt eller indirekt skatteeffekt. Därför är det viktigt att gå igenom transaktionsstrukturen ur ett skattemässigt perspektiv innan genomförandet för att optimera finansiell struktur samt undvika fallgropar och skattemässiga inlåsningseffekter.

Våra specialister hjälper er med förvärv och försäljningar, börsintroduktioner, fusioner och andra typer av omstruktureringar. Vi har specialistkompetens kring alla typer av skattefrågor som uppkommer vid en transaktion, både i Sverige och internationellt. Vi hjälper er med olika transaktionsrelaterade skattefrågor inklusive due diligence, transaktionsdokumentation, strukturering, skattemodellering, integration, refinansieringar och andra typer av omstruktureringar.

Vi bistår även med att identifiera såväl skatterisker som framtida möjligheter hänförliga till inkomstskatt, mervärdesskatt, punktskatter, sociala avgifter och stämpelskatt. Resultatet påverkar prissättningen och möjliggör avtalsmässigt skydd i transaktionen. Våra genomgångar ger också en bra bas för fortsatt arbete med strukturering, integration och andra skattefrågor såsom Transfer Pricing.

Vi arbetar med ett flertal kompetenser då den skatterättsliga analysen förutsätter förståelse av verksamheten och dess finansiella ställning. Exempelvis ger en finansiell genomgång värdefull information om intjäningsförmåga och skuldsättning som utgör underlag för struktureringsarbetet.

Kontakt

Johan Rasmussen

Johan Rasmussen

Partner | Mergers and Acquisitions

Johan is a Partner and head of the M&A Tax department in Sweden. He has over 18 years of experience with Swedish and international tax work and has for the last 13 years focused on M&A related tax adv... Mer