Nyheter

Fastighetstaxeringen 2022 – Tips och råd till fastighetsägare

Tax Alert

Publicerad: 2021-08-23

Under hösten 2021 är det dags för fastighetstaxering avseende hyreshusfastigheter samt ägarlägenheter. Vid fastighetstaxeringen kommer Skatteverket att fastställa ett taxeringsvärde för samtliga dessa fastigheter och taxeringsvärdet gäller från och med 1 januari 2022. Taxeringsvärdet utgör sedermera underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift. I vissa transaktioner utgör även taxeringsvärdet underlag för beräkningen av stämpelskatt.

Utgångspunkten för taxeringsvärdet är fastighetens beskaffenhet per den 1 januari 2022. De viktigaste faktorerna som påverkar taxeringsvärdet är den redovisade årshyran (som ska bestämmas i 2020-årsnivå), värdeåret på byggnaden samt storleken på byggrätten.

Erfarenhetsmässigt är ovan parametrar de viktigaste men samtidigt inte helt enkla att fastställa. Som en följd av den globala pandemin har hyror omförhandlats och ytor tomställts vilket innebär ytterligare svårigheter att fastställa vad som egentligen utgör en marknadsmässig hyra. Vidare är värdering av ny, till- och ombyggnationer ett område präglat av återkommande svårigheter kring bedömning av hur detta ska reflekteras i taxeringsvärdet. Målsättningen enligt lagtexten är att taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75 % av taxeringsvärdet, men detta är enligt vår erfarenhet något som kan vara svårt att förena med verkligheten.

Det är därför viktigt att säkerställa att korrekta uppgifter deklareras i fastighetsdeklarationen för att en korrekt fastighetsskatt/fastighetsavgift ska påföras. En eventuell besparing av fastighetsskatt/fastighetsavgift är något som påverkar såväl hyresgäst som hyresvärd positivt.

Följande är därför viktigt att beakta vid arbetet med fastighetstaxeringen;

- Har en fastighet drabbats av konsekvenserna av pandemin i form av exempelvis vakanser och/eller omförhandlade hyror?

- Har någon form av ny-, om- eller tillbyggnation genomförts på fastigheten?

- Är den faktiska hyran likställd med marknadsmässig hyra? Eller finns det omständigheter som gör att en annan hyra ska yrkas i fastighetsdeklarationen? Detta kan exempelvis vara hyresgästanpassningar, internhyra, hyresrabatter etc.

- Finns det säregna förhållanden som kan påverka taxeringsvärdet och som inte beaktats av Skatteverket? Finns det exempelvis rivnings- och saneringskostnader? Byggskador?

- Består fastigheten av någon annan typ av byggnad/byggnation än kontorshus (hotell, restaurang, parkeringshus, konferenshall etc)?

- Har det hänt något särskilt på fastigheten sedan den senaste fastighetstaxeringen som bör reflekteras i taxeringsvärdet?


Viktiga datum

- September 2021: Skatteverket skickar ut deklarationsblanketter via post samt e-tjänst
- 1 november 2021: sista inlämningsdatumet för fastighetsdeklarationen
- Februari/mars 2022: sista inlämningsdatum för beviljat anstånd
- Juni/juli 2022: Taxeringsbeslut skickas ut från Skatteverket via post samt e-tjänst.


Kontakta gärna oss om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns för just din fastighet i samband med fastighetstaxeringen.

Hade du nytta av den här informationen?