Nyheter

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Tax Alert

Publicerad: 2021-09-13

Bakgrund

I början av september lämnade Finansdepartementet en lagrådsremiss med förslag att tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i vissa fall ska jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader, så kallad kostnadsersättning. Begreppet kostnadsersättning omfattar bland annat traktamentsersättning och ersättning för resa och boende. Enligt nuvarande regler redovisas kostnadsersättning på olika sätt beroende på om mottagaren är på tjänsteresa eller om det är fråga om en tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort. Hur kostnadsersättning ska beskattas och redovisas beror på var arbets- eller uppdragstagaren har sitt tjänsteställe.

Kostnadsersättning som betalas ut i samband med tjänsteresa är undantagen beskattning hos arbetstagaren eftersom den kan betalas ut av arbetsgivaren utan skatteavdrag och avgiftsplikt för arbetsgivaravgifter. Arbetstagaren ska på motsvarande sätt inte ta upp inkomsten i deklarationen. Detta system kallas tyst kvittning. Kostnadsersättning som däremot betalas ut vid tillfällig anställning eller tillfälligt uppdrag utgör skattepliktig lön hos mottagaren och underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Skillnaden i hantering beror på att arbetstagarens tjänsteställe och vanliga verksamhetsort inte anses förändrad på grund av tjänsteresan. Det innebär i sin tur att arbetstagaren får göra avdrag för merkostnader vid arbete på annan ort än tjänstestället. Vid tillfälligt arbete och uppdrag på annan ort anses däremot tjänstestället i många fall vara platsen där arbetet utförs.

Nuvarande bestämmelser innebär därmed att arbetstagare med olika anställningsformer men samma arbetsmönster, behandlas olika vid utbetalning av kostnadsersättning. Två arbetstagare som tillfälligt arbetar på samma ort men med olika anställningsformer kan inte tillämpa reglerna på samma sätt eftersom en tillfälligt anställd arbetstagare normalt anses ha sitt tjänsteställe på den tillfälliga arbetsorten, medan den tillsvidareanställda arbetstagaren anses vara på tjänsteresa. Tillfälligt anställda arbetstagare och uppdragstagare missgynnas eftersom de inte har möjlighet att tillämpa tyst kvittning och därmed erhålla ”skattefri” kostnadsersättning i samma utsträckning som tillsvidareanställa arbetstagare på tjänsteresor.

Förslag och lagändring

Det nya förslaget om att i vissa fall jämställa tillfälliga anställningar och uppdrag med tjänsteresa för möjlighet till avdrag för kostnadsersättning föreslås gälla om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå högst en månad, och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. Avsikten är sålunda att harmonisera hanteringen av arbets-och uppdragstagare på tillfälligt arbete och uppdrag med arbetstagare på tjänsteresa genom att även i de förstnämnda fallen kunna tillämpa tyst kvittning.

En ytterligare fråga som lyfts i lagrådsremissen är vilka konsekvenser som bestämmelserna om tjänsteställe får för utbetalning av kostnadsersättning till tillfälligt inlånade arbetstagare och uppdragstagare i vissa krissituationer. Finansdepartementet föreslår i lagrådsremissen att den som är tillfälligt anställd hos en statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att delta i en insats vid en specifik händelse i form av olycka, kris, krig, krigsfara eller annan liknande situation i Sverige, ska anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. Precis som vid tillfällig anställning eller uppdrag, föreslås att tyst kvittning även tillämpas vid ovan nämnda situation när bostaden ska anses utgöra tjänstestället. Detsamma föreslås gälla för frivillig personal som deltar frivilligt i en sådan situation som nämns ovan. Personen ska i sådant fall jämställas med en person som tillfälligt anställts hos utbetalaren och därmed föreslås även frivillig personal omfattas av samma regler om tyst kvittning.

Finansdepartementet föreslår även att kostnadsersättningar normalt ska undantas från beskattning för begränsat skattskyldiga personer vid tillfällig anställning eller uppdrag i högst en månad och vid tillfälligt arbete under vissa samhällsinsatser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som har utförts efter den 31 december 2021. Om den tillfälliga anställningen eller uppdraget påbörjas före den 1 januari 2022 ska beräkningen av anställningstiden eller uppdragets längd utgå från den tidpunkt när det tillfälliga arbetet påbörjades.

Deloittes kommentarer

Förekomsten av tillfälliga anställningar och uppdrag blir allt mer vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst i bemanningsbranschen för egenanställda, frilansare och andra uppdragstagare som tar tillfälliga uppdrag. Bestämmelserna som de ser ut idag tillämpas därmed på olika sätt vid olika anställningsformer och vid olika långa anställningar och uppdrag vilket kan uppfattas som orättvist och även ologiskt. Det är tydligt att de nuvarande reglerna behöver ses över eftersom arbetsmarknaden ständigt förändras och det faktum att en typ av anställda missgynnas på detta sätt kan inte anses eftersträvansvärt. Vi har i närtid upplevt komplexa situationer i samband med flyktingströmmarna 2015, omfattade skogsbränder 2018 och spridningen av covid-19 som har inneburit att en mängd personer inom olika yrkesgrupper kallas in för att stötta med olika insatser. Att tjänstestället även föreslås att ändras till bostaden för dessa situationer och därmed utöka möjligheten för arbetsgivare att förse de inkallade med ersättning för logi, mat och resekostnader utan oönskade och snedvridna skattekonsekvenser är en välkommen nyhet.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
Partner | Global Employer Services
aholmberg@deloitte.se
+46 73 397 13 04

Bo Dahlin
Manager | Global Employer Services
bdahlin@deloitte.se
+46 70 080 27 78

Sara Oscár
Consultant | Global Employer Services
soscar@deloitte.se
+46 70 080 43 90

Victor Blomstrand
Associate | Global Employer Services
vblomstrand@deloitte.se
+46 70 080 43 21

Hade du nytta av den här informationen?