Nyheter

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att utreda möjlig stämpelskatteplikt vid förvärv av fastigheter genom fastighetsbildning

Tax alert

Regeringen har nu officiellt givit Lantmäteriet uppdraget att i första hand utreda förutsättningarna att införa generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning och i andra hand lämna förslag som motverkar kringgående av stämpelskatt vid sådana förvärv. Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2021.

Bakgrund

Vid förvärv av fast egendom genom till exempel köp eller byte ska stämpelskatt utgå. Stämpelskatten baseras på det högsta av köpeskillingen vid förvärvet och taxeringsvärdet från föregående år och motsvarar 4,25 procent för juridiska personer som till exempel aktiebolag och ekonomiska föreningar. För exempelvis privatpersoner och bostadsrättsföreningar är motsvarande procentsats 1,5. Vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder, såsom fastighetsreglering och klyvning, finns dock inte någon skyldighet att erlägga stämpelskatt.
Regeringen tillsatte för några år sedan en utredning i syfte att undersöka huruvida fastighetsbildningsåtgärden missbrukas för att undgå stämpelskatt. Resultatet av utredningen presenterades 2017, Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet, SOU 2017:27, och där konstaterades att ett stort antal av alla fastighetsförrättningar sker av skattemässiga skäl och att detta resulterade i ett skattebortfall som inte ansågs vara obetydligt. Utredningen föreslog mot bakgrund av detta att en generell stämpelskatteplikt vid marköverföring genom fastighetsbildning. Förslaget möttes dock av omfattande kritik, bland annat framfördes att förslaget skulle motverka ändamålsenliga fastighetsbildningar, och ledde aldrig till någon lagstiftning.

Närmare om Lantmäteriets uppdrag

Som ovan nämnts ska Lantmäteriet i första hand utreda förutsättningarna att införa en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fastigheter genom fastighetsbildningsåtgärden och lämna förslag till en sådan reglering. Vid utformningen av ett sådant förslag ska dock Lantmäteriet överväga vilka undantag från skatteplikt som är nödvändiga. Beaktas bör bland annat intresset av att uppnå en ändamålsenlig fastighetsbildning samt att generations- och ägarskiften kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
Enligt regeringens direktiv bör Lantmäteriets förslag som utgångspunkt avse ändringar i lagen om stämpelskatt och/eller fastighetsbildningslagen men kan även komma att omfatta ändringar i andra författningar.

Kommentar

Lantmäteriets uppdrag består alltså i att i första hand ta fram ett förslag som innebär en generell stämpelskattplikt vid fastighetsförvärv genom fastighetsreglering alternativt i andra hand ett förslag som begränsar kringgående av stämpelskatteplikten vid sådana förvärv. Mot bakgrund av detta tydliga uppdrag, samt att frågan tidigare varit föremål för utredning, är vår uppfattning att sannolikheten är stor att denna utredning kommer resultera i faktiska förändringar på stämpelskatteområdet. Vidare kan noteras att Lantmäteriets förslag kan komma att innefatta ändringar i fastighetsbildningslagen, vilket ska jämföras med den tidigare utredningen som var begränsad till att främst omfatta ändringar i stämpelskattelagen. Även detta talar enligt vår mening för att regeringen denna gång verkligen vill få till en förändring på stämpelskatteområdet.

Det faktum att Lantmäteriet, i det fall utredningen resulterar i ett förslag om generell stämpelskatteplikt, ska överväga vilka undantag som är nödvändiga talar dock för att regeringen hörsammat den kritik som framfördes i samband med utredningen som presenterades under 2017, vilket naturligtvis är positivt. Om Lantmäteriet finner att en generell stämpelskatteplikt inte är möjlig, ska ett alternativt förslag presenteras som motverkar att stämpelskatteplikten kringgås genom förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder.

Oavsett vilket spår Lantmäteriet väljer vid utformningen av förslaget, är det oerhört viktigt att omfattning av reglerna samt eventuella undantag och hur sådana ska bedömas, tydligt framgår av förslaget. Risken är annars, enligt vår mening, att oklarheter kring vad som till exempel kan anses utgöra en ändamålsenlig fastighetsindelning leder till osäkerhet på marknaden och olika bedömningar exempelvis beroende på var i landet transaktionen genomförs.

 

Kontakta oss

Kalle Ahlnäs Engström 
Manager, Business Tax 
kahlnasengstrom@deloitte.se 
+46 70 080 30 01 

Anna Persson 
Director, Business Tax 
annpersson@deloitte.se 
+46 70 080 31 32 

Hade du nytta av den här informationen?