Nyheter

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Tax Alert

Published: 2023-01-18

Regeringen har lämnat förslag om ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Förslaget innebär i huvudsak att de tillfälliga anståndsreglerna som infördes i samband med Coronapandemin utökas avseende avdragen preliminärskatt, arbetsgivaravgifter samt moms.

Förslaget innebär att:

- anstånd med betalning av avdragen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter kan beviljas i 12 perioder (nio perioder enligt dagens regler),

- anstånd med betalning av moms kan beviljas i 12 perioder i det fall moms redovisas månadsvis (nio perioder enligt dagens regler),

- anstånd med inbetalning av moms vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får beviljas för högst fyra redovisningsperioder (tre redovisningsperioder enligt dagens regler),

- anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under april–juni 2022. Den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden för sådana skatter och avgifter senareläggs till den 12 september 2023.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Kommentar

De nuvarande reglerna om tillfälligt anstånd infördes i samband med Coronapandemin och detta förslag är alltså en förstärkning av dessa regler. Med anledning av dagens ekonomiska läge med höga energipriser samt stigande inflation och räntekostnader är det ett välkommet förslag för drabbade företag. Vi noterar även ett positivt mottagande från remissinstanserna vilket givetvis ökar sannolikheten att förslaget genomförs.

Relaterat till detta har beslut om preliminärskatt nyligen skickats ut av Skatteverket avseende beskattningsåret 2023. För berörda företag bör en översyn göras för att säkerställa att den beräknade preliminärskatten är rättvisande. Om inte, bör en omräkning ske utifrån företagets förväntade resultat för året.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?