Nyheter

Amerikansk beskattningsuppdatering – införande av en minimiskatt om 15 % för amerikanska företag

Sammanfattning

Den 16 augusti 2022 undertecknade USA:s president Joe Biden “Inflation Reduction Act of 2022”. Lagstiftningen fastställer bland annat en minimiskatt om 15 % för amerikanska företag som har över 1 miljard USD i redovisad inkomst per beskattningsår. Lagstiftningen är en bantad version av det tidigare lagförslaget ”Build Back Better Act” och reglerna träder i kraft från och med den 1 januari 2023.
 

Bakgrund

I samband med att Joe Biden tillträdde som president under 2020 introducerades lagförslaget ”Build Back Better Act”. Lagförslaget föreslog införande av betydande skattehöjningar för företag samt privatpersoner (främst höginkomsttagare). Förslaget innebar betydande ändringar av USA:s skattelagstiftning vilket hade påverkat bl.a. fysiska och juridiska personer i gränsöverskridande situationer så som expatriater och globala mobilitetsprogram. ”Build Back Better Act” innehöll, något förenklat, införande av bestämmelser relaterade till klimatförändringar och socialpolitik. Dock möttes lagförslaget av kritik och motsättningar under förhandlingarna vilket resulterade i att lagförslaget reducerades och omarbetades från sitt ursprungliga förslag. Denna omarbetade version har utgjort grunden för den nu undertecknade lagstiftningen ”Inflation Reduction Act of 2022” (”IRA”).

Inflation Reduction Act of 2022

IRA har inkorporerat några av de tidigare överenskomna bestämmelserna som återfanns i ”Build Back Better Act”, såsom införande av klimat- och hälsobestämmelser samt en minimiskatt om 15 % för amerikanska företag. Till skillnad från ”Build Back Better Act”, har i princip samtliga bestämmelser avseende betydande skattehöjningar för privatpersoner slopats. Detta innebär att IRA främst har en påverkan på amerikanska företag i och med införandet av en minimiskatt om 15 % för företag som har över 1 miljard USD i redovisad inkomst per beskattningsår.

Sammanfattningsvis, förutom införandet av en minimiskatt om 15 % för amerikanska företag med viss inkomstnivå, kommer följande bestämmelser införas genom IRA:

  • Införa en punktskatt om 1 % på aktieåterköp efter den 31 december 2022,
  • Inrätta en punktskatt på läkemedelstillverkare, producenter och importörer som underlåter att ingå avtal om prissättning av receptbelagda läkemedel, vilket ska bidra till minskade kostnader för individer som använder dessa läkemedel,
  • Förlänga ändringarna av skatteavdraget för sjukförsäkringspremier som gjort i American Rescue Plan Act (ACA-subventionerna) med tre år från 2021 till 2025,
  • Ändra skattebehandlingen av energisektorn genom förlängning och modifiering av skattelättnader för el producerad från vissa förnybara resurser, driva på för etablering av tillverkningsanläggningar i USA som hjälper till att producera energiprodukter såsom solpaneler och elbilar, samt förlänga skattelättnader för alternativa bränslen, biodiesel och förnybar diesel,
  • Tillföra US Internal Revenue Services (IRS) och relaterade myndigheter ytterligare 79,6 miljarder USD med syfte att få bukt på oriktiga skattedeklarationer och tvivelaktig bokföring och således förstärka den amerikanska skattemyndigheten.

Även om företag tekniskt sett har en skattesats om 21 % finns ofta en möjlighet att reducera det faktiska skatteuttaget på bolagsnivå till en betydligt lägre effektiv skatt. President Biden noterar att IRA kommer att minska det federala underskottet eftersom de stora företagen kommer att betala sin beskärda del av skatten i och med införarande av miniskatten om 15 %.
 

Deloittes kommentar

Deloittes uppfattning är att det inte är otänkbart att vi kommer se nya förslag till införande av skattehöjningar i USA för privatpersoner i framtiden, även om det nu i samband med införandet av IRA har bordlagts. Deloitte följer självklart den fortsatt utvecklingen inom området. Tveka inte på att höra av er till oss om ni är amerikansk medborgare och bosatt i Sverige eller har koppling till Sverige. Vi finns här för fortsatt diskussion.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?