Artikel

Legal Alert!

Cross-border conversions

Den 27 november 2019 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (2019/2121) om ändring av direktiv (2017/1132) vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar. En utredning om att anpassa direktivet till svensk rätt inleddes därefter och propositionen (2021/22:286) publicerades den 8 september 2022. Den nya lagen träder i kraft den 31 januari 2023 med flera ändringar i aktiebolagslagen som följd, inklusive ett nytt kapitel (24 a kap) som möjliggör för gränsöverskridande ombildningar. Lagen kommer vara utformad med regelverket för gränsöverskridande fusioner som förebild och syftet är att öppna upp fler möjligheter för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna inom EU och EES.

En gränsöverskridande ombildning innebär att ett svenskt aktiebolag ombildas till en motsvarande juridisk person som omfattas av lagstiftningen i en annan stat inom EES eller vice versa. Ombildningen medför inte att ett nytt bolag bildas och inte heller att det bolag som ska ombildas upplöses, utan att bolagets rättsliga status förändras så att det i framtiden omfattas av lagstiftningen i en annan stat inom EES och att bolaget flyttar sitt registrerade säte till den andra staten.

Förfarandet är uppdelat på så sätt att bolagets hemviststat innan ombildningen utför ett antal kontroller varefter ett ombildningsintyg utfärdas. Därefter genomförs en laglighetskontroll i den stat där bolaget ska ha sin hemvist efter ombildningen för att motverka att det gränsöverskridande förfarandet används för brottsliga eller otillbörliga ändamål, eller för att kränka arbetstagarnas rättigheter. Det är ännu oklart hur omfattande en sådan kontroll kommer vara men det kan konstateras att i det fall bolaget ska ha sin hemvist i Sverige efter ombildningen så kommer Bolagsverket bl.a. behöva inhämta information från andra myndigheter så som polismyndigheten och skattemyndigheten. Notera att för svenska aktiebolag som vill ombildas till utländska bolag, kommer förfarandet med vissa undantag likna det nya förfarandet för gränsöverskridande fusioner, ex. ska en ombildningsplan upprättas. Ombildningsplanen ska bl.a. innehålla uppgifter om stimulansåtgärder och allmänna subventioner som ansökande bolag mottagit under de senaste fem åren.

Reglerna börjar gälla från och med den 31 januari 2023 och då mycket fortfarande är osäkert avseende Bolagsverkets handläggning av gränsöverskridande ombildningar förväntas en processtid om minst fyra månader, innefattande en obligatorisk kallelseperiod på okända borgenärer om tre månader. Det går dock att konstatera att reglerna om gränsöverskridande ombildningar öppnar upp fler möjligheter för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna inom EU och EES än vad som tidigare har varit civilrättsligt möjligt.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Authors

Johan Fjellstrom
Senior Manager | Legal
jfjellstrom@deloitte.se
+46 70 080 29 52

Rasmus Johansson
Assistant Manager | Legal
rajohansson@deloitte.se
+46 70 080 43 60

Anahita Bayat
Associate | Legal
abayat@deloitte.se
+46 70 080 43 25

 

Hade du nytta av den här informationen?