Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen nekar direktavdrag vid ändringsarbeten i studentbostäder

Tax Alert

Published: 2022-02-02

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom, meddelad den 17 januari 2022, fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) gällande det så kallade utvidgade reparationsbegreppet (URB). Begreppet innebär att vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad, får dras av omedelbart som reparationsarbete.

I målet hade en stiftelse som bedriver verksamhet i form av studentbostadsuthyrning, för avsikt att utföra diverse ändringsarbeten i tre av stiftelsens byggnader. De planerade arbetena omfattade bland annat installation av pentry i studentrum samt ombyggnation av nuvarande gemensamhetskök och matsalar till studentlägenheter. De planerade ändringsarbetena skulle innebära att den aktuella ytan enbart skulle omdisponeras utan någon förändring av totalytan.

Stiftelsen ställde nedanstående två frågor till SRN:

  • Är utgifter för material och installation av pentryn i korridorsrum omedelbart avdragsgilla enligt reglerna för URB?
  • Är utgifter för omdisponeringen av gemensamhetsköken till nya lägenheter omedelbart avdragsgilla enligt reglerna för URB?

SRN ansåg att de beskrivna åtgärderna inte är att anse som normala åtgärder i näringsverksamhet som stiftelsen bedriver. SRN menade att bostadslägenheter vanligtvis inte kräver ändringsarbete i samma utsträckning och med samma regelbundenhet som exempelvis hyresgäster till affärs- eller kontorslokaler generellt efterfrågar. SRN ansåg därmed att arbetena inte är att anse som sådana mindre arbeten som med viss regelbundenhet uppkommer och att ändringsarbetena därför inte kan omfattas av reglerna för URB.

Frågan överklagades till HFD som fastställde SRN:s förhandsbesked. HFD redogjorde i sin dom för syftet och uppkomsten av reglerna samt hur reglerna förändrats under åren. Domstolen refererade till 1990 års skattereform då reglerna utvidgades i syfte att bli tydligare och lättare att tillämpa.

HFD ansåg att de av stiftelsen planerade ändringsarbeten skulle bedömas som omfattande och inte av det slag som kan förväntas förekomma med viss regelbundenhet i stiftelsens näringsverksamhet. HFD fastslog därmed, i enlighet med bedömningen i förhandsbeskedet, att de åtgärder som stiftelsen genomfört inte kunde anses utgöra sådana normala ändringsarbeten som omfattas av reglerna för URB och direkt avdrag medgavs således inte för kostnaderna.

Kommentar

Reglerna om URB avser att omfatta utgifter för sådana mindre ändringsarbeten som normalt vidtas under en byggnads användningstid inom ramen för den bedrivna verksamheten. Ändringsarbeten som sammantagna är av mer genomgripande art ska däremot inte berättigas till sådant avdrag. Det har historiskt sett saknats tydlig vägledning i förarbetena till lagstiftningen avseende hur bestämmelserna om URB ska tillämpas när det kommer till bostäder. Det har inte heller funnits utförlig vägledande praxis som stöd till näringsidkare för hur begreppet ska tolkas samt tillämpas.

Av HFD:s dom framgår det att domstolen fastställer SRN:s förhandsbesked, dvs. domstolen anser att direktavdrag enligt reglerna om URB inte kan medges då de planerade åtgärderna inte kan anses utgöra normala ändringsarbeten i den bedrivna verksamheten. Det som kan noteras i domslutet är att HFD sammanvävt de två frågorna som ställts till SRN. Domstolen motiverar sin dom med att då de beskrivna arbetena ska ske i ett sammanhang och syftar till att generellt öka standarden i befintliga bostäder och dessutom kommer att resultera i fler uthyrningsbara bostäder, bör åtgärderna anses som omfattande och inte av det slag som förväntas förekomma med viss regelbundenhet i stiftelsens byggnader. Det hade enligt vår mening varit önskvärt om domstolen hade utvecklat sin tolkning av de olika rekvisiten för att bestämmelserna om URB ska kunna vara tillämpliga. Tydligare motivering skulle skapa vägledande praxis för näringsidkare som i framtiden önskar använda sig av bestämmelserna om URB, särskilt kring ändringsarbeten i bostäder.

Denna Tax Alert är skriven av Viktor Warda och Anna Persson från vår avdelning Tax & Legal

Hade du nytta av den här informationen?