Nyheter

Kommande förslag om att slopa avfallsförbränningsskatten samt energiskattenedsättningen för datorhallar

Tax Alert

Publicerad: 2022-09-07

Finansdepartementet har den 6 september meddelat att departementet arbetar med att skyndsamt ta fram förslag att slopa skatten på avfallsförbränning samt slopandet av energiskattenedsättningen kopplade till elförbrukningen i datorhallar. Förslagen har till syfte att positivt påverkar effektsituationen på energimarknaden samt att ge ytterligare incitament till energieffektivisering i datorhallar.

Gällande rätt

Sen den 1 april 2020 gäller att den som bedriver verksamhet på en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning är skyldig att betala skatt för det avfall som förs in till anläggningen. El som förbrukas i en datorhall beskattas med 0,6 öre per kilowattimme och den som är skattskyldig till energiskatt får göra avdrag för sin egen förbrukning av el och den som inte är skattskyldig får ansöka om återbetalning för sin förbrukning.

Finansdepartementets förslag

Finansdepartementet arbetar för att så snart som möjligt kunna remittera förslag om avskaffad avfallsförbränningsskatt respektive slopad nedsättning av energiskatten på elförbrukning i datorhallar.

Förslaget om avskaffad avfallsförbränningsskatt motiveras bland annat med bristande ändamålsenlighet, såtillvida att skatten till synes inte medfört en mer resurseffektiv avfallshantering.

För förslaget om slopad skattenedsättning för datorhallar anger Finansdepartementet att datorhallarna bör ges ytterligare incitament till energieffektivisering. Därtill anges att när skattenedsättningen infördes 2017 var förutsättningarna helt annorlunda än i dag och det finns därför anledning att ompröva de bedömningar som gjordes då.

Deloittes kommentar

Avfallsförbränningsskatten har sedan dess tillkomst varit föremål för omfattande kritik. Branschföreträdare har bland annat pekat på att skattens utformning inte är förenlig med dess syften samt att skatten medfört kraftiga kostnadsökningar för verksamheter som bedriver avfallsförbränning. I en utvärdering från oktober 2021 uttryckte Skatteverket rentav att skatten kunde motverka effekten av andra styrmedel ägnade att öka materialåtervinningen. Med hänseende till de faktiska effekter som avfallsförbränningsskatten fått är dagens besked från Finansdepartementet välkommet.

Huruvida förslaget om slopad skattenedsättning för datorhallar kommer få avsedd effekt återstår att se. Med hänseende till den kraftiga elprisutvecklingen torde incitamenten för datorhallar att effektivisera sin energianvändning redan vara höga. Därutöver kan konstateras att skattenedsättningen ursprungligen motiverades med att företag i datacenterbranschen vanligen verkar i internationell konkurrens, med följden att företagen i fråga har små möjligheter att övervältra nationellt bestämda kostnadsökningar till sina kunder. Denna verklighetsbeskrivning framstår inte som påtagligt annorlunda idag jämfört med 2017.

Det är i dagsläget inte känt om och i så fall när avfallsförbränningsskatten respektive energiskattereduktionen för elförbrukningen i datorhallar upphävs. Deloitte kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen på området och hjälper er gärna att se över vilka konsekvenser förslagen kan komma att få för just er verksamhet.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?