Nyheter

Krisinterventionen för att komma tillrätta med de höga energipriserna

Tax Alert

Published: 2022-11-28

För att komma tillrätta med de höga energipriser som råder i Europa har EU röstat igenom EU-förordningen 2022/1854.

Med avstamp i EU-förordningen kan Sverige och övriga EU-medlemsstater vidta följande åtgärder: 

Ta ut en tillfällig extraordinär skatt på vinster inom sektorn för fossila bränslen under 2023, där minst 75 procent av nettoomsättningen kommer från ett eller flera av följande verksamhetsområden:

  • utvinning av råpetroleum, naturgas eller kol, 
  • petroleumraffinering, 
  • tillverkning av stenkolsprodukter.

Den tillfälliga skatten tas ut på den del av företagens skattemässiga överskott år 2023 som överstiger 120 procent av det genomsnittliga skattemässiga resultatet för åren 2018–2021. Skatten uppgår till 33 procent och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent. Förarbetet till den kompletterande svenska lagstiftningen har publicerats genom proposition 2022/23:20 och lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2023. 

Vidare kan Sverige och övriga EU-medlemsstater införa ett intäktstak på marknadsintäkter om 180 EURO per producerade MWh hänförlig till viss elproduktion. Regeringen har i ett färskt pressmeddelande låtit meddela bedömningen att det krävs kompletterande lagstiftning i Sverige för att tillämpa intäktstaket. Därmed kommer ett intäktstak inte att tillämpas från och med den 1 december 2022, utan som tidigast den 1 mars 2023. 

Om ni har några frågor gällande den tillfälliga extraordinära skatt på vinster inom sektorn för fossila bränslen eller intäktstaket för viss elproduktion, hör gärna av er till Andreas Maukku Olsson på Deloitte. 

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?