Nyheter

Vårbudgeten 2023

Publicerad: 2023-04-21

Den 17 april presenterade regeringen vårbudgeten. Här sammanfattar vi de centrala förslagen.

Regeringen har den 17 april presenterat vårbudgeten (prop. 2022/23:100). Vårbudgeten innehåller inga konkreta förslag om ändringar på skatteområdet. Regeringen har utökat uppdraget till den utredning som sedan tidigare analyserar skattereglerna för fåmansföretag, till att även omfatta förslag för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Likaså uttrycker regeringen att den har för avsikt att föreslå att skatten på arbete sänks när det ekonomiska läget tillåter. Något slutgiltigt besked ges däremot inte om den så kallade plastpåseskatten. Regeringen uttalar endast att den inför budgetpropositionen för 2024 avser att remittera ett förslag om att avskaffa eller kraftigt sänka skatten i fråga.

Utöver det föreslås Konkurrensverket få utökade anslag för att kunna bedriva en effektiv konkurrenstillsyn, vilket sannolikt kan ses som en följd av diskussionen kring prisutvecklingen för bland annat livsmedel. Däremot avvisar regeringen att tillfälligt sänka mervärdesskatten som en prissänkande åtgärd, bland annat med hänvisning till att det är oklart vilka effekter detta skulle ha på inflationen.

Vidare föreslås utökade anslag till Säkerhetspolisen, Kriminalvården samt Spelinspektionen. En utredning kommer tillsättas för att undersöka hur miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken kan förenklas och förkortas. Som tidigare utlovats kommer reduktionsplikten sänkas från och med den 1 januari 2024.

Sammantaget är vårbudgeten präglad av det svåra ekonomiska läge som Sverige befinner sig i, med hög inflation och stigande räntor. Regeringen målar upp en dyster bild av den ekonomiska utvecklingen framöver, där Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur under 2023 och 2024. Enligt regeringens prognos kommer BNP minska under 2023. Bostadsinvesteringarna väntas minska kraftigt. Likaså bedöms utvecklingen på arbetsmarknaden respektive import- och exportutvecklingen bli svag under det närmaste året. 

Givet de ekonomiska utmaningar som Sverige står inför har regeringen valt att inta en försiktig hållning, vilket bland annat motiveras med risken för att en expansiv finanspolitik kan komma att underblåsa inflationen. Samtidigt uttalar regeringen att den har för avsikt att genomföra strukturreformer för en högre tillväxt. Deloitte kommer att fortsätta att bevaka utvecklingen och tar gärna emot frågor om hur vårbudgeten kan komma att påverka din verksamhet.

Skribenter: Hjalmar Åsbrink, Zackaria Strömstedt, Wiktoria Matulaniec, Emil Johansson, Stina Jansson och Konstantinos Nascos.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?