Tjänster

Skatteprocesser och skatterevisioner

Noggrann och korrekt hantering från början

Skatteprocesser handlar oftast om stora belopp, komplicerade skatterättsliga frågor och bevisfrågor. Det är därför avgörande att processens skatterättsliga och processuella omständigheter noga analyseras, utreds och presenteras. Det är även viktigt att redan innan den tvistiga skattefrågan når domstolen vara medveten om och uppmärksam på de komplexa regler som styr Skatteverkets arbete och utredningsmöjligheter.

Oavsett om Skatteverket utreder genom en vanlig kontroll eller genom en skatterevision är det avgörande att Skatteverkets frågor hanteras korrekt på ett tidigt stadium för att undvika administrativt krävande och kostsamma processer.

Vi har många års erfarenhet av såväl skatteprocesser som skatterevisioner. Vi har också specialister på just förfarande- och processuella frågor, men också specifikt på skattetillägg som ofta är en aktuell tvistefråga i domstol.

Vi kan hjälpa er med följande områden:

Vid Skatteverkets vanliga kontroller och skatterevisioner

• Att bistå med ansökningar om anstånd med betalning av skatt

• Att förstå, hantera och besvara frågor från Skatteverket i samband med vanliga kontroller eller en revision

• Att analysera och bemöta Skatteverkets överväganden, revisionspromemorior och beslut

Skatteprocesser

• Att bistå med ansökningar om anstånd med betalning av skatt

• Att bistå med expertis avseende såväl materiella som processuella frågor

• Att bemöta Skatteverkets rättsliga överväganden

• Att formulera överklaganden till domstol

• Att hantera all övrig skriftväxling i processen

• Muntliga förhandlingar

Förhandsbesked

• Att utreda rättsläget

• Att formulera frågor och upprätta ansökningshandlingar