Central Europe ALM survey

Novinky

Dokážete udržať tempo s novou vlnou predpisov?

Získajte prehľad vďaka nášmu prieskumu, ktorý hodnotí postupy riadenia aktív a pasív a výzvy bánk v strednej Európe.

Spoločnosť Deloitte skúmala existujúce postupy na trhu v súvislosti s riadením aktív a pasív v bankách, ako aj úlohu útvarov riadenia aktív a pasív. Účelom prieskumu bolo ukázať prevládajúce postupy a pokúsiť sa porovnať riešenia, ktoré využívajú rôzne inštitúcie v strednej a východnej Európe.

Regulačné prostredie

Významné regulačné zmeny, ktoré sa zaviedli v uplynulých rokoch, spolu s očakávanými zmenami v blízkej budúcnosti výrazne ovplyvnia riadenie aktív a pasív v bankách. 

Medzi kľúčové výzvy bankového sektora v tejto oblasti patria:

 • Riziko úrokovej miery bankovej knihy (Interest rate risk in the banking book – IRRBB): nové usmernenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo zavedené v roku 2018, s účinnosťou od 1. 7. 2019.
 • Požiadavky na referenčné hodnoty, ktoré sa týkajú určovania referenčných hodnôt a výpočtu indexov referenčnej úrokovej miery (LIBOR/EURIBOR atď.) bankami. 

Uvedené zmeny predstavovali značné výzvy pre banky a vyžadovali viac úsilia od útvarov zodpovedných za riadenie aktív a pasív a riadenie trhových rizík.

Zameranie prieskumu

V rámci prieskumu sme hodnotili tieto aspekty a postupy bánk:

1. Stanovenie odhadu a meranie rizika

 • Rozdelenie zodpovedností týkajúcich sa plánovania
 • Postupy uplatňované vo vzťahu k riziku úrokovej miery
 • Postupy uplatňované vo vzťahu k riziku likvidity
 • Validácia modelu riadenia aktív a pasív
 • Modely xVA a úpravy

2. Úloha útvarov riadenia aktív a pasív v bankách

Kľúčové zistenia prieskumu

Výsledky prieskumu ukazujú, že banky majú stále problémy s dodržiavaním požiadaviek týkajúcich sa riadenia IRRBB tak, ako ich predstavil Európsky orgán pre bankovníctvo v júli 2018. 

 

Stanovenie odhadu a meranie rizika

 • Na účely scenárov vývoja súvahy používa väčšina bánk údaje, ktoré zostavujú ich obchodné útvary.
 • Útvary riadenia aktív a pasív sa podieľajú na vypracovaní trhových scenárov týkajúcich sa likvidity a úrokovej miery.
 • V rámci prieskumu zameraného na to, či banky používajú aj iné metódy a scenáre ako tie, ktoré definoval regulátor na účely riadenia IRRBB, spoločnosť Deloitte zistila, že 21 bánk použilo dodatočné metódy a scenáre v prípade minimálne dvoch uvedených procesov.
 • 14 z 33 bánk použilo predpoklady dynamickej súvahy na stanovenie odhadu rizika úrokovej miery v bankovej knihe.
 • Väčšina bánk (19 z 33), ktoré sa zúčastnili na prieskume, použila podmienené modelovanie peňažných tokov.
 • Väčšina skúmaných bánk použila obidve opatrenia uvedené v smernici 2018/02 Európskeho orgánu pre bankovníctvo, t. j. NII a EVE.
 • Prevažná väčšina skúmaných krajín, ktoré sa zúčastnili na prieskume, používa ukazovatele likvidity založené na metodike LCR/NFSR.
 • Z 30 bánk, ktoré analyzujú rozdiel likvidity, 17 bánk používa zmluvný aj behaviorálny gap.
 • 25 bánk používa záťažové testy a/alebo scenáre, pričom 10 z nich používa obe riešenia.
 • Väčšina bánk používa expertné scenáre pri záťažovom testovaní rizika likvidity.
 • Vo väčšine prípadov banky na účely záťažového testovania nepredpokladajú zmeny úrokových mier.
 • Pokiaľ ide o validáciu modelu riadenia aktív a pasív, väčšina bánk validuje modely čistého úrokového výnosu (net interest income – NII), pričom menej než polovica validuje ekonomickú hodnotu vlastného imania (economic value of equity – EVE).
 • Pätnásť z 33 účastníkov prieskumu neimplementovalo metodiku úprav ocenenia xVA.

 

Úloha útvarov riadenia aktív a pasív v bankách

Úloha útvarov riadenia aktív a pasív v bankách sa stáva čoraz dôležitejšou v súlade s novými predpismi. Na základe porovnania s predošlými prieskumami spoločnosti Deloitte a stretnutí so zástupcami bánk počas prieskumu sme zistili rastúcu úlohu finančného útvaru v súvislosti so zodpovednosťou za riadenie aktív a pasív. Pomerne často je finančný útvar zodpovedný za stanovenie strategických rozhodnutí týkajúcich sa zmeny štruktúry súvahy, analytickú/prevádzkovú podporu, ale aj za plánovanie. Z hľadiska dlhodobého finančného plánovania umožňuje začlenenie riadenia aktív a pasív do finančného oddelenia zohľadniť rozvoj podnikania a zosúladiť rast a štruktúru vlastného imania a záväzkov s plánovaným rastom obchodných činností. 21 z 33 účastníkov prieskumu malo útvar riadenia aktív a pasív začlenený do finančného oddelenia alebo tento útvar podliehal finančnému riaditeľovi.

Na prieskume sa zúčastnilo celkom 33 popredných bánk z krajín strednej a východnej Európy, ktoré sa líšia z hľadiska veľkosti aj obchodného modelu. Prieskum pozostával z 53 otázok týkajúcich sa postupov v oblasti
riadenia aktív a pasív.

Deloitte ALM survey of European Banks Practices 2019

Stiahnite si správu

Poradenské služby

Ponúkame komplexnú poradenskú podporu v oblasti regulačných predpisov. Naše služby zahŕňajú:

 • Služby v oblasti trhového rizika
 • Vypočítanie kriviek nulového kupónu, ocenenie finančných nástrojov   
 • Komplexná implementácia nových požiadaviek, napr. FRTB
 • Previerka a implementácia IRRBB a metodík riadenia rizík likvidity
 • Podpora počas testovania a implementácie systémov treasury a systémov riadenia rizík
 • Služby preriadenie aktív a pasív a treasury
 • Návrh a úprava procesov treasury podľa regulačných požiadaviek
 • Komplexná implementácia nových požiadaviek, napr. BMR, MIFID, PRllPS, EMIR apod.    
 • Vytvorenie a previerka metodiky FTP
 • Riešenia účtovania zabezpečenia