Perspectives

มุมมองจากทั่วโลกสำหรับธุรกิจเอกชน

แรงกระตุ้นจากภาวะวิกฤต: การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

การสำรวจความคิดเห็นบริษัทเอกชนของ Deloitte Private ประจำปี 2021 นี้ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจในการจัดการกับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ ในการสำรวจนี้เราได้สำรวจการลำดับความสำคัญในการสร้างความสามารถในการตอบสนองและฟื้นตัวจากวิกฤต (Resilience) มาใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ

มีความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่มีวิกฤตการณ์ไหนในประวัติศาสตร์ยุดใหม่ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเท่ากับวิกฤตโควิด–19 นี้

จากการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของ Deloitte Private กับบริษัทฯ เอกชนทั่วโลก ปรากฏว่า ผู้บริหารในทุกภูมิภาคใช้วิกฤตนี้เป็นตัวกระตุ้นเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตและการทำงาน

มาค้นหากันว่าธุรกิจจัดการกับผลกระทบจากการระบาดของโรคอย่างไรและสร้างความสามารถในการตอบสนองและฟื้นตัวจากวิกฤต (Resilience) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการดำเนินงานได้อย่างไร

แรงกระตุ้นจากภาวะวิกฤต: ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง

สรุปประเด็นสำคัญที่พบจากการสำรวจความคิดเห็นในปี 2021

  • ร้อยละ 69 ของบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นระบุว่า การระบาดใหญ่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ด้วยความรวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญ โดยการระบาดของโควิด-19 มิใช่เพียงแต่การจุดประกายแต่ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ร้อยละ 61 ของบริษัทเอกชนคาดว่าจะมีการร่วมมือกันระหว่างหุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ
  • ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเชื่อว่าห่วงโซ่อุปทานจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากการระบาดครั้งใหญ่นี้

 

ภาพรวมของผลการสำรวจนี้
Did you find this useful?