Hizmetlerimiz

İnsan Yönetimi Hizmetleri

Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir. Teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için insan, kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en kritik kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Performans Yönetimi

Performans yönetimi alanındaki hizmetlerimiz insan kaynakları stratejileri ile iş stratejilerini uyumlu hale getirmek üzere kurumun performansı üzerinde etkili olabilecek çalışanlar ile ilgili konulara odaklanmaktadır.

Bu hizmet iş öncelikleri doğrultusunda, işgücü gruplarını ve bu gruplara ait kritik yetkinlik setlerini ortaya koymak ve çalışanların bu çerçevede geliştirilmesi ile elde tutulmasını sağlamak üzere entegre süreçlerin, programların ve uygulamaların ortaya konulmasını içermektedir. Performans Yönetimi süreci yetkinlik modelinin oluşturulması, herhangi bir görev, iş ailesi veya organizasyon için üstün performansı ortalama performanstan ayıran bilgi, beceri, yetenek ve kişisel özellikleri kapsayan davranışsal modellerinin geliştirilmesini süreciyle başlamaktadır. Bu hizmetimizde odak noktası performans beklentilerinin oluşturulması, çalışanlara geribildirim sağlanması ve bu beklentilere ulaşılabilmesi için çalışanlara koçluk yapılması, performans sonuçlarının ortaya konulması ve gözden geçirilmesini içermektedir.

Kariyer Planlama

Günümüzde çalışanlar, güçlü ve zayıf yönlerini teşhis edebilmek, kendi gelişimlerini yapısal ve somut bir şekilde planlamak konularında açık süreçlere ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmeye yönelik hedeflerin belirlenmesi, çalışanların kendi gelişimleri için sorumluluk almalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede bireylerin kendi gelişim hedefleriyle organizasyonun gelecekteki iş ihtiyaçlarının ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.

Kariyer Planlama, organizasyonların ve bireylerin hedefleri arasındaki uyumun bulunmasını sağlayan kariyer yönetimi uygulamalarının önemli bir parçasıdır.

Kariyer planlama süreçleri aşağıdakileri kapsamaktadır:

• Gelişim için hedeflerin ve amaçların belirlenmesi

• Yönetici veya üstler ile yapılan değerlendirme veya gelişim gözden geçirme uygulamaları

• Müdür, yönetici veya aynı seviyede diğer çalışanlar tarafından yapılan resmi olmayan değerlendirme, gelişim geribildirimleri ve kariyer destekleri

• İnsan kaynakları veya eğitim fonksiyonları tarafından sunulan kariyer desteği sağlanması

• İş ve kariyer tecrübelerini içeren gelişim programlarının hazırlanması

Kariyer Planlama süreçlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesinin her aşamasında müşterilerimize danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Eğitim Planlama

Organizasyonlara başarılı ve yüksek performanslı kaynak sağlamanın en önemli ve en etkin yolu eğitimden geçmektedir. Uygulanan bir eğitimin başarısı, her şeyden önce eğitimin bir ihtiyaçtan kaynaklanmasına ve ihtiyaca cevap vermesine bağlıdır. Geliştirilecek ve uygulanacak eğitim programının hareket noktası eğitim ihtiyacıdır. Eğitim planlama süreçlerinin tasarımı hizmetleri; düzenlenen eğitimlerin, kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamaya yönelik planlar dahilinde, doğru adımlarla atılmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:
• İş analizleri ile çalışanların niteliklerinin ve yetkinliklerinin kurumun ihtiyaçları ile ne kadar uyumlu olduğunun anlaşılması
• Performans değerlendirmeleri ile geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
• Çalışanlara yönelik anketler, testler ile eğitim ihtiyacının kişisel değerlendirmeler ile tespit edilmesi

 

İş Gücü Planlama

Birçok kurum kendi iş gücünü ölçülebilir bir kaynak olarak yönetememektedir. Günümüzde Kurumlar iş gücü ile ilgili tahmin, plan ve işgücü arz ve talebi yönetiminin çok zor olduğuna inanmaktadır. Ancak, kurumlar genellikle işgücü verilerinde zengin bilgi birikimine sahiptirler. Bu veriler çok değerli bilgiler olmakla birlikte analitik araçlar ile desteklendiğinde iş gücü ile ilgili etkili kararlar almak için kullanılabilir.

İşgücü planlaması kısa vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve uzun vadeli fırsatların değerlendirilmesi için stratejik ve operasyonel planlama ile entegre olabilir yapıdadır. İş Gücü Planlaması aşağıda belirtilen aktiviteler doğrultusunda yürütülmektedir.

• Gelecekteki ihtiyaçların doğru karşılanabilmesi için mevcut çalışanların gerekli yetkinlik ve niteliklerinin belirlenmesi
• Mevcut iş süreçlerinin netleştirilmesi ve etkinleştirilmesi
• Müşterileri etkileyemeyecek bir şekilde maliyetlerin azaltılması için operasyonların bir kısmı için dış kaynak kullanılması
• Süreç ve hedef faaliyet modeli göz önünde bulundurularak iş gücü analizinin gerçekleştirilmesi ve norm kadronun belirlenmesi

Yetenek Yönetimi

Günümüzde, iş dünyasındaki hızlı değişimler yetenekli iş gücüne olan talebi artırmakta ve bu tür iş gücünü bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle geleneksel işe alım ve elde tutma stratejileri başarılı olamamaktadır. Yetenek, hem fonksiyonel takımları (finans, bilgi teknolojileri, satış, vb.) ve insan kaynaklarını yöneten üst düzey yöneticiler için hem de şirketlerin başarısı için önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Müşterilerimizin iş ve fonksiyonel stratejilerinin, yetenek program ve stratejileri tarafından desteklenmesi, yetenekli işgücü pazarındaki arz noksanlığı nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yüksek performans gösteren bir kurum olabilmenin yolu, yetenekli iş gücünü çekebilmek, geliştirebilmek ve elde tutabilmekten geçmektedir. 

Devamı için tıklayınız.

Kurum Kültürü

Kurum kültürü, uzun vadeli başarı hedefleyen her şirketin istikrarlı büyümesine büyük ölçüde etki etmektedir. Genel kanının aksine kurum kültürü, kendi kendine oluşan bir olgu olmaktan çok ölçülebilen, kontrol edilebilen ve alınan aksiyonlar sonucunda gelişen bir olgudur. Kurum kültürünün çalışanlar üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek olup büyümeyi hedefleyen bir organizasyonda profesyonelce yönetilmesi gerekmektedir.

Kurumsal Kültür bir grup içerisindeki ortak değerleri, inançları ve bakış açısını belirlemekte ve grup içerisindeki davranış normlarını şekillendirmektedir. Kültür; liderlik, organizasyon yapısı ve süreçler ile yayılmakta ve zaman içerisinde kişilerin davranışlarını ve şirketin performansını etkilemektedir. Araştırmalar ve vaka çalışmaları yüksek performans gösteren kurum kültürünün şirketin finansal performansını doğrudan etkilediğini göstermektedir.

Deloitte kurumsal kültürün değerlendirilmesi, kurum strateji ve hedeflerine göre belirlenmesi ve uygulanması alanlarında hizmet vermektedir.

Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:
• İhtiyaçların belirlenmesi – kurumun mevcut özelliklerinin, iş stratejilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için iyileştirme noktalarının tespit edilmesi
• Bütünlüğün sağlanması – Kurum kültürünün arzu edilen seviyeye gelmesi için aksiyon planı ve yol haritası hazırlanması

Değişim Liderliği ve Öğrenme

Değişen ekonomik ve politik çevre, şirketleri iş modellerini yeniden değerlendirmeye yöneltmektedir. Şirket birleşmeleri ve evlilikleri devam etmekte, bütçeler daralmakta, yeniden yapılanma faaliyetlerine başlanmakta ve yeni iş modelleri geliştirilmektedir. Çalışanlardan daha az olanakla daha fazla iş yapmaları, yaklaşımlarını değiştirerek bireysel ve organizasyonel performanslarını artırmaları beklenmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi, Yan Haklar ve Ödüllendirme sadece maaş, yan haklar ve ikramiyeleri içermemektedir.  Bunların yanı sıra çalışanın iş esnasındaki davranış biçimini şekillendiren iş/özel hayat dengesi, kurumsal kültür ile kişisel ve profesyonel gelişim fırsatlarını da içeren çalışma deneyiminin tüm maddi ve manevi öğeleri bu kapsamda değerlendirilmeli; kurum içerisinde adil olduğu kadar pazarda da rekabetçi bir ücretlendirme ve ödüllendirme modeli tasarlanmalıdır.

Etkin bir ücretlendirme, yan haklar ve ödüllendirme stratejisi kuruma değer katan kritik çalışan gruplarının, çalışanları motive eden faktörlerin ve çalışan davranışlarının iş sonuçları üzerindeki etkilerinin tam olarak anlaşılması ile mümkün olabilmektedir.

Cem Sezgin, Ortak

Cem Sezgin, Ortak

İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra kariyerine Deloitte Türkiye Denetim ve sonrasında Danışmanlık bölümü ile devam etmiştir. Finansal ve kurumsal dönüşüm, strateji, orga... Daha fazla