«ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» як суб’єкт первинного фінансового моніторингу»

Стаття

ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» як суб’єкт первинного фінансового моніторингу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, на який Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14 жовтня 2014 року (надалі – «Закон») покладено виконання певних обов’язків щодо своїх клієнтів та потенційних клієнтів.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону, «Суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта)».

Ідентифікація та верифікація Клієнта

Відповідно до ч. 9, 10 ст. 9 Закону, «Суб'єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації … встановлюють:

Для юридичної особи-резидента:

«Повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)1; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку».

Для юридичної особи-нерезидента:

«Повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; з’ясовують відомості про органи управління; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)1. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи».

Документи, необхідні для ідентифікації та верифікації Клієнта

На підставі зазначеного вище, з метою виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» законодавчо покладених на нього обов’язків, просимо вас заповнити Опитувальник та надати копії таких документів:

1) Для юридичної особи-резидента: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або чинний витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Для юридичної особи-нерезидента: легалізований витяг з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи

2) статут з усіма змінами;

3) повідомлення від банківської установи про відкриття основного банківського рахунку або інший документ від банківської установи, яка обслуговує основні банківські рахунки, про обслуговування банківських рахунків (із зазначенням номерів та інших реквізитів рахунків);

4) документ про призначення керівника юридичної особи;

5) документ про призначення/уповноваження осіб, які мають право розпоряджатися банківським рахунком та майном компанії;

6) усі заповнені сторінки паспорта та картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності)) осіб, зазначених у пункті 7 Опитувальника;

7) усі заповнені сторінки паспорта та картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності)) осіб, вказаних у пункті 8 Опитувальника;

8) структуру власності2.

«З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) суб'єкт первинного фінансового моніторингу витребовує у клієнта – юридичної особи інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності такого» (ч. 7 ст. 9 Закону).

Звертаємо вашу увагу на те, що пункт 12 (для юридичної особи-резидента) або 9 (для юридичної особи-нерезидента) Опитувальника містить питання про належність/неналежність осіб, зазначених у пунктах 5, 7 та 8 Опитувальника (для юридичної особи-резидента) або 3, 5 та 6 Опитувальника (для юридичної особи-нерезидента), до національних3 чи іноземних публічних діячів4 чи діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях5, чи їхніх близьких осіб6, оскільки, відповідно до п. 4 частини 2 статті 6 Закону, «суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків», а відповідно до частини 4 цієї ж статті, «суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик, зокрема стосовно таких клієнтів: національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб7, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від їхнього імені, встановлений суб'єктом первинного фінансового моніторингу».

Засвідчення копій документів

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону, «Зазначені у частині першій цієї статті документи мають бути чинними (дійсними) на момент їхнього подання та містити всі необхідні ідентифікаційні дані. Копії офіційних документів, крім нотаріально засвідчених, на підставі яких суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановив ідентифікаційні дані клієнта (представника клієнта), засвідчуються в порядку, встановленому суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу».

Копії документів, які додаються до Опитувальника, мають бути належним чином засвідчені посадовою особою компанії, яку внутрішніми нормативними актами компанії (статут, положення про документообіг тощо) або довіреністю уповноважено засвідчувати копії документів від імені компанії.

Якщо копію документа засвідчує директор або інша посадова особа, уповноважена статутом або внутрішнім документом компанії, на прошитій копії документа (або на кожній сторінці непрошитого документа) вказується посада, прізвище та ініціали цієї посадової особи та проставляється її підпис. Якщо копію документа засвідчує особа, уповноважена діяти від імені компанії за довіреністю, на прошитій копії документа (або на кожній сторінці непрошитого документа) робиться напис «Представник за довіреністю, [прізвище, ініціали]».

У обох випадках підпис уповноваженої особи засвідчується відтиском печатки компанії (якщо використовується компанією).

Просимо також звернути увагу на те, що копії ідентифікуючих документів, включаючи паспортних даних та реєстраційного номеру облікової картки платників податків, засвідчуються особистим підписом власника документа.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» використовуватиме засвідчені копії зазначених документів виключно з метою здійснення процедур ідентифікації та верифікації клієнта та виконання інших обов’язків, покладених на нього Законом.

Зноски:

1) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість чинити вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або за посередництвом інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їхньою значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також здійснення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі (при цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права).

2) структура власності – документально підтверджена система відносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

3) національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їхніх центральних статутних органів.

4) іноземні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їхні заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

5) діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях – посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їхні заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

6) близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онука, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

7) пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їхні члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

ВАЖЛИВО

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі здобуття/одержання даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)) є неможливим (тобто коли клієнт не надає інформацію, необхідну для його ідентифікації), або якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.

Більш детальну інформацію Ви зможете знайти в розділі «Пам'ятка юридичній особі-резиденту»:

Чи була корисною ця інформація?