tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За червень-серпень 2021 року

Протягом червня-серпня 2021 року Міністерство фінансів України опублікувало наступне:

 • проєкт наказу «Про затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання»
 • Узагальнююча податкова консультація від 20.08.2021 року №478 (надалі – «УПК») щодо:
  • тимчасового зупинення перебігу строків щодо надання документації з ТЦУ;
  • заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – «Повідомлення»);
  • оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів.

Крім того, у цей період Державна податкова служба опублікувала ряд індивідуальних податкових консультацій (далі – «ІПК») з питань застосування правил ТЦУ, а також консультації у системі Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – «ЗІР»).

Нижче викладено огляд, який містить короткі висновки, надані в таких консультаціях, а також коментар спеціалістів «Делойт» щодо деяких висновків, які потребують детального пояснення.

Проєкт наказу Міністерства фінансів України щодо змін до форми Повідомлення та Порядку його складання

На веб-сайті Міністерства фінансів України 26 липня 2021 року було опубліковано проєкт наказу щодо змін до поточної форми Повідомлення.

Коментар «Делойт». Форма Повідомлення є дещо спрощеною порівняно з поточною версією, а саме – форма не передбачає необхідності зазначати точну суму консолідованого доходу міжнародної групи компаній (далі – «МГК»), достатньо лише вказати, у якому інтервалі знаходиться такий дохід (наприклад, від 50 до 750 млн євро).

Узагальнююча податкова консультація Міністерства фінансів України

Нижче наведено деякі висновки консультації, які потребують детального пояснення (детальніше з консультацією можна ознайомитись за посиланням):

Тимчасове зупинення перебігу строків щодо надання документації з ТЦУ

 • положення ПКУ щодо тимчасового зупинення перебігу строків не розповсюджується на строки надання документації з ТЦУ в рамках запитів контролюючих органів;
 • штрафні санкції не застосовуються за порушення термінів подання документації з ТЦУ у період дії карантину.

Коментар «Делойт». У разі отримання запиту на надання документації з ТЦУ у період карантину, платник податків має надати таку документацію у стандартний строк, передбачений законодавством (30 календарних днів).

Особливості заповнення Повідомлення

1. Якщо материнська компанія МГК не готує консолідовану фінансову звітність, але мала її готувати у разі, якщо акції (корпоративні права) такої материнської компанії перебували в обігу на фондовій біржі, платник податків має самостійно розрахувати консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному року.

Коментар «Делойт». Самостійний розрахунок консолідованої виручки Групи платником податків може бути досить складною процедурою, тому кожна окрема ситуація потребуватиме детального аналізу.

2. У Повідомленні платник податків має зазначати інформацію щодо МГК, у яку він входить станом на 31 грудня звітного року. При цьому, якщо протягом звітного року у структурі МГК відбувались зміни (наприклад, зміна материнської компанії), то інформація про такі зміни зазначається платником податків у графі 12 Повідомлення.

3. Нерезиденти, які здійснюють свою діяльність в Україні через постійні представництва, зобов’язані подавати Повідомлення про МГК, якщо операції таких представництв за підсумками звітного року визнаються контрольованими.

Оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів

Детальніше з коментарями «Делойт» щодо зазначеної консультації можна ознайомитися у окремому інформаційному повідомленні.

Консультації у Системі ЗІР

Нижче наведено висновки деяких консультацій, які потребують детального пояснення (детальніше з консультацією можна ознайомитись за посиланням):

 • якщо нерезидент протягом звітного року набув/втратив або повторно набув статус пов’язаної особи, то для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій мають враховуватись періоди звітного року, в яких нерезидент перебував у статусі пов’язаної особи, за умови відсутності інших критеріїв, визначених у підпунктах «б» - «ґ» підпункту 39.2.1.1 ПКУ.
 • Звіт про контрольовані операції за 2020 рік заповнюється та подається за оновленою формою та у порядку, затвердженими наказом № 841.

Коментар «Делойт». Найсуттєвіші зміни до Звіту наводимо нижче:

 • уточнено код типу операції та код застосування методів ТЦУ для контрольованих операцій із сировинними товарами;

 • розширено основний додаток до звіту двома новими графами, в яких необхідно зазначати код типу і назву використаних джерел інформації для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».
Індивідуальні податкові консультації

Усі індивідуальні податкові консультації можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.

1. Операції з придбання послуг відображаються у звіті про КО у тому звітному періоду, у якому було підписано відповідний акт виконаних робіт (ІПК №2193).

2. 30% коригування фінансового результату відповідно до пункту 140.5 ПКУ може застосовуватися щодо операцій з нарахування процентних доходів або витрат, оскільки нарахування відсотків є невід’ємною складовою надання банківських послуг (ІПК №2291).

Коментар «Делойт». Існують аргументи, які підтверджуються поточною практикою з ТЦУ в Україні, на користь того, щоб стверджувати, що операції з нарахування процентних доходів чи витрат не підпадають під 30% коригування.

3. Платник податку, що здійснює неконтрольовані операції із сировинними товарами, може подати Повідомлення про укладання контракту на здійснення операцій із сировинними товарами. У такому разі платник податків може підтвердити ціни за принципом «витягнутої руки» за методом порівняльної неконтрольованої ціни з використання котирувальних цін на найближчу дату до дати ціноутворення (ІПК №2338).

Коментар «Делойт»: Відповідно до пп. 39.3.3.5 ПКУ платники податків, що здійснюють контрольовані операції із сировинними товарами та планують для їх аналізу використати метод порівняльної неконтрольованої ціни, повинні повідомляти податкові органи про укладення договору щодо таких операцій. Податкові органи вказують на те, що аналогічне повідомлення може подаватись і щодо неконтрольованих операцій за рішенням платника податків, що може бути використано, зокрема, у разі необхідності підтвердження умов таких операцій принципу «витягнутої руки». Подання зазначеного повідомлення до податкових органів є доцільним, якщо для аналізу контрольованих операцій із сировинними товарами буде застосовано метод порівняльної неконтрольованої ціни.

4. З 23.05.2020 ЄБРР не підпадає під визначення пов’язаної особи в розумінні підпункту 14.1.159 ПКУ як міжнародна фінансова організація, яка відповідно до міжнародного договору України наділена привілеями та імунітетами. Оскільки за операціями з ЄБРР не виконується критерій пов’язаності, то навіть за умови досягнення вартісних критеріїв щодо визнання операцій контрольованими, такі операції не будуть вважатись контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ (ІПК №3028).

Коментар «Делойт». У разі досягнення вартісних критеріїв відповідно до статті 39 ПКУ за період з 1 січня по 22 травня 2020 року, операції з ЄБРР можуть визнаватися контрольованими та підлягають відображенню у Звіті про контрольовані операції.

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів.

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?