Perspectives

Niềm tin trong lãnh đạo doanh nghiệp gia đình

Hưng thịnh trong giai đoạn biến động của thị trường

Trong bối cảnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình đã tìm các ứng phó nhanh chóng để bảo vệ nhân sự, thiết lập lại những mối ưu tiên và giảm thiểu tổn thất cho doanh nghiệp.


Rủi ro cho các doanh nghiệp gia đình và doanh nghiệp do người sáng lập kiểm soát là rất cao.

Khi doanh nghiệp mang danh của chính bạn. Dù tránh được hay không thì thất bại một khi xảy ra cũng sẽ gắn liền với người sáng lập hoặc gia đình điều hành doanh nghiệp đó.

Với những doanh nghiệp đang tìm cách ứng phó và hưng thịnh qua thời kỳ đại dịch Covid-19, chặng đường để xây dựng và duy trì sự tín nhiệm thông qua bốn khía cạnh: Thể chất, Tinh thần, Tài chính, và Kỹ thuật số.

Làm thế nào để lãnh đạo bằng sự tín nhiệm?

Niềm tin trong lãnh đạo doanh nghiệp gia đình

Tư duy của một doanh nghiệp gia đình thịnh vượng

Did you find this useful?