Business environment outlook | CE CFO Survey | Deloitte Central Europe

Uvid

Poslovno okruženje

Istraživanje stavova finansijskih direktora 2021

Najveći nivo zabrinutosti za finansijske direktore predstavlja poslovno okruženje njihovih organizacija.

Ključni nalazi

  • Čak 52% ispitanih finansijskih direktora izražava svoju zabrinutost zbog smanjene domaće potražnje, što je za 25% više u odnosu na 2020. godinu.
  • 57% ispitanika predviđa da će nivo neizvjesnosti biti visok.
  • Finansijski direktori smatraju interno finansiranje i zaduživanje kod banaka glavnim izvorima finansiranja svojih organizacija

Nivoi neizvjesnosti

Istraživanje je otkrilo značajnu promjenu u odnosu na prošlu godinu u vezi sa percipiranim nivoom neizvjesnosti sa kojom se ispitanici suočavaju u poslovanju. Broj učesnika ankete koji smatraju da postoji visok nivo neizvjesnosti uvećao se
za 17 procentnih poena, sa 40% iz 2020. godine na 57% 2021. godine. U 2018.  dostigao je 31%, а 2019. čak 35%.

Troškovi poslovanja

U ovoj godini, finansijski direktori koji su učestvovali u istraživanju očekuju dalji rast troškova u većini kategorija. Čak 82% finansijskih direktora predviđa da će se troškovi rezervisanja za sporna i sumnjiva potraživanja povećati 2021. godine (u poređenju sa 44% u 2020. godini). S druge strane, 51% ispitanika predviđa da će troškovi duga i dalje rasti, u poređenju sa 42% ispitanika koje je dijelilo isto mišljenje prošle godine.

Kategorije troškova koje uključuju radnu snagu se smatraju najvećim rizikom za povećanje troškova ove godine. Ovo je bio slučaj i u prethodnom izdanju istraživanja, međutim, udio onih koji očekuju porast troškova ovih kategorija je u ovoj godini znatno niži nego što je to bio prošle godine.

Rizik

Kao i prethodnih godina, većina finansijskih direktora smatra da nije pravo vrijeme za preuzimanje većih rizika – taj stav izrazilo je 79% ispitanika (do 5 procentnih poena više u odnosu na prošlu godinu). Finansijski direktori iz eurozone i zemalja Evropske unije iskazali su ujednačenu averziju prema riziku.

Finansiranje i M&A

Finansijski direktori i dalje vide interno finansiranje (49%) i zaduživanje kod banaka (43%) kao održive izvore finansiranja svojih organizacija. U cijelom centralnoevropskom regionu*, većina ispitanika (54%), očekuje veći rast obima transakcija spajanja i akvizicija tokom 2021. godine u odnosu na 2020. godinu. Svaki četvrti ispitanik navodi da ne očekuje bilo kakvu promjenu u obimu transakcija spajanja i akvizicija u 2021. godini.

* Stavovi finansijskih direktora iz Poljske nisu obuhvaćeni ovom analizom.