COVID-19 i institut „više sile“

Novosti

Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje efekata COVID-19

COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Agencija za bankarstvo FBiH (u daljem tekstu „FBA“) na sjednici Upravnog odbora 20.03.2020. donijela je privremenu Odluku o mjerama koje može poduzeti banka ili pokrenuti klijenti banaka, a u vezi ublažavanja efekata COVID-19. Ova objava je pripremljena na osnovu teksta Odluke preuzete sa web stranice FBA.

Na koga se primjenjuje

Sve banke sa sjedištem u FBIH, kojima je FBA izdala odobrenje za rad, su dužne primijeniti Odluku

Koje mjere su na raspolaganju

Posebne mjere koje banka može odobriti klijentima su:

  • a) moratorij, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza,
  • b) uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno,
  • c) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
  • d) produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišćen na dan modifikacije,
  • e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
  • f) druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.
Ko može iskoristiti posebne mjere

Fizičko ili pravno lice (klijent banke) čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci, ukoliko je to posljedica negativnog uticaja izazvanog pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19“.

Kako se može pokrenuti postupak korištenja mjere

Posebne mjere banka može provoditi na osnovu zahtjeva fizičkog i pravnog lica ili njihovo korištenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice (direktne i/ili indirektne) uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“.

Napomena

Obzirom na urgentnost donošenja odluka, te ograničene mogućnosti da se ispitaju sve implikacije, za očekivati je da će se u praksi pojaviti mnogo izazova i dilema oko praktične primjene. Preporučujemo svim klijentima kojima je predmetna odluka od interesa da bude u kontaktu sa svojim dodijeljenim bankarskim službenicima, te da analiziraju cjelokupnu Odluku prije poduzimanja bilo kakvih koraka.

Kako vam Deloitte može asistirati
  • Razumijevanje regulatornih uslova i njihovih implikacija na poslovanje, posebice na upravljanje novčanim tokovima i osiguravanje likvidnosti kompanija;
  • Usaglašavanje optimalne privremene mjere i njena komunikacija prema banci;
  • Računovodstveni tretman usvojenih mjera;
  • Porezni tretman kao posljedica računovodstvenog efekta.

Napomena: sadržaj teksta Odluke preuzet je sa zvanične web stranice FBA. Objava Odluke u „Službenim novinama FBiH“ se, prema „Dodatnom pojašnjenju objavljenih saopštenja za javnost“ FBA od 26.03.2020. godine, očekuje 27.03.2020. Odluka bi trebala stupiti na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi s ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno