Novosti

Osnivanje podružnice stranog pravnog lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („FBiH“)

Poreske novosti, jul 2017.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, br. 81/15), stranim pravnim licima je omogućeno osnivanje podružnica na teritoriji FBiH.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, br. 81/15), stranim pravnim licima je omogućeno osnivanje podružnica na teritoriji FBiH. Iako je Zakon o privrednim društvima već bio propisao registraciju te vrste, strana pravna lica usljed nedostataka postojećeg softvera i izostanka propisivanja formulara prijave kod nadležnih registarskih sudova podzakonskim aktima, u praksi nisu bila u mogućnosti izvršiti registraciju podružnica na teritoriji FBiH.

Međutim, objavom Pravilnika o dopuni Pravilnika o tehničkoj upotrebi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju poslovnih subjekata u FBiH, otklonjene su navedene prepreke, te je za očekivati da je od sada kod nadležnih registarskih sudova moguće izvršiti registraciju podružnice stranog pravnog lica na teritoriji FBiH.

Pravilnik je objavljen dana 21.07.2017. godine u broju 55/17 Službenih novina FBiH, a stupio je na snagu 22.07.2017. godine.

U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte: 

Je li Vam ovo bilo korisno