managementvennootschap

Article

De managementvennootschap

Meer dan ooit relevant

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2018

Hoewel de tax reform van eind 2017 via een aantal compensatoire maatregelen de bedoeling had het gebruik van managementvennootschappen tegen te gaan, blijkt uit de feiten dat deze vennootschap meer dan ooit relevant is voor de opbouw en planning van uw persoonlijk vermogen. Deloitte Private ontwikkelde een unieke strategie om die vermogensplanning in realiteit om te zetten.

Definieer uw financiële doelstellingen op korte en lange termijn

Elke succesvolle planning is geworteld in een duidelijke financiële en economische realiteit. Dit geldt ook voor de  managementvennootschap. Twee vragen zijn hierbij essentieel: Hoeveel netto besteedbaar inkomen heeft u courant nodig, rekening houdend met uw persoonlijke en familiale behoeften? En welke investeringen, over alle activaklassen heen, wenst u op langere termijn te verwerven?

Perspectieven voor planning

Vanuit uw persoonlijke financiële noden en wensen, kan een planning van de doorstroom van middelen naar het privé-patrimonium opgevat worden vanuit twee perspectieven: enerzijds het fiscale perspectief en anderzijds het vermogensperspectief.

Het fiscale perspectief grijpt in op de planning van de verschillende componenten die samen de totale belastingdruk over het inkomen (effective tax rate of ETR) bepalen: de aard van het inkomen, het tarief dat aan elk inkomenstype gekoppeld is en de timing van de uitkering.

Het vermogensperspectief houdt daarentegen rekening met de planning van de overdracht van controle en bezit over de managementvennootschap en het onderliggende patrimonium.

Vanuit deze parameters kunnen drie typestrategieën onderscheiden worden.

De doorgeefluik-strategie

Deze kortetermijnstrategie is aangewezen wanneer u een belangrijke behoefte aan netto besteedbaar inkomen hebt of verwacht. Het zwaartepunt van deze strategie is de optimalisatie van de fiscale druk die weegt over het inkomen. Een eerste optimalisatie is de diversificatie naar de aard van de uitstroom: door een mix van de progressief belaste bestuursbezoldiging (let op voor de 45K-regel!) met eventuele dividenden, interesten, royalties, vergoedingen voor auteursrechten of een pensioenplan, kan de ETR beheerst worden.

Interessant hierbij is de combinatie van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting met de mogelijkheid tot aanleg van de liquidatiereserve of het gebruik van het VVPR-bis regime waardoor de roerende voorheffing over als dividend uitgekeerde winsten kan dalen van 30 tot 15 %, of zelfs 10 %.

De vliegwiel-strategie

Als uw vennootschap substantieel meer ontvangt voor de uitoefening van de prestaties dan wat u als manager op korte termijn aan besteedbaar inkomen nodig hebt, kan u overwegen deze middelen te herinvesteren in de vennootschap in plaats van eerst uit te keren. Niet alleen houdt u meer over om te investeren (op deze middelen betaalt u geen personenbelasting), het fiscaal wetboek voorziet bovendien in verschillende hefbomen die deze keuze incentiveren; met niet in het minst de mogelijkheid om bepaalde kosten in de vennootschapsbelasting te fiscaliseren, waar de personenbelasting dit niet zou toelaten.

De omvorming van persoonlijke managementvennootschap naar familiale patrimoniumvennootschap

De hierboven beschreven  strategieën gaan uit van de in fine liquidatie van de managementvennootschap. In optimale familiale verstandhouding kan het echter interessant zijn om het middels de vennootschap opgebouwde vermogen niet uit te keren, maar wel als onverdeeldheid over te dragen aan de volgende generatie. Het grote voordeel hierbij is de mogelijkheid om de dubbele belasting te vermijden die ontstaat bij het uitkeren van het vermogen uit de vennootschap.

Bovendien verkrijgt de volgende generatie, ofwel middels schenking, dan wel door vererving, aandelen van een vennootschap, welke mogelijks een gunstiger regime in de schenk- of erfbelasting ondergaan dan de onderliggende activa.

 

Besluit

Mits het vooraf bepalen van de finaliteit van de managementvennootschap en het aligneren van korte en lange termijn financiële doelstellingen met een correcte planning van uitkeringen op fiscaal en vermogensrechtelijk vlak; blijft de managementvennootschap, ook na de tax reform, het fundament voor een succesvolle patrimoniale strategie.

Gepubliceerd op 18/04/2018
Bruno Teirlynck, bteirlynck@deloitte.com

Did you find this useful?