Services

Een blik op de financiële dienst van morgen in de publieke sector

Deloitte, uw partner voor dit traject

De verwachtingen die publieke organisaties hebben van hun financiële dienst zijn de afgelopen decennia sterk veranderd. Het louter voeren van de boekhouding en efficiënt beheren van de middelen is niet langer voldoende. Er wordt van de financiële dienst verwacht dat ze mee aan tafel zit bij het beleid en het beheer van de organisatie en zich ontwikkelt als financieel strateeg.

Onze visie

De financiële diensten zijn in beweging en hebben vaak al belangrijke stappen gezet om een hoger maturiteitsniveau te behalen. De ambities zijn hoger dan wat vandaag is bereikt: een groot deel van de organisaties ziet de komende jaren voor zichzelf nog een aanzienlijk verbeteringstraject.

Deze ambitie komt overeen met de verwachting van overheidsmanagers. Deze geven aan dat er vaak een groot verschil is tussen enerzijds de noden van de overheidsorganisatie en anderzijds de oplossingen die de financiële dienst op dit moment kan bieden. Er zijn dus nog heel wat stappen te nemen in de professionalisering. We zien vier terugkerende aspecten:

  1. Financiële beleidsinformatie komt te laat
  2. Gebrekkige rapportering over kosten
  3. Onvoldoende zicht op de relatie tussen investeringen en resultaten van het beleid
  4. Ontoereikend risicobeheer
Een blik op de financiële dienst van morgen in de publieke sector

In een notendop …

Deloitte heeft een ruime ervaring in het leveren van oplossingen aan CFO’s van organisaties in de publieke sector. We verschaffen daarbij zekerheid aan belanghebbenden zoals burgers, beleidsmakers, regelgevende instanties, andere overheden en het personeel en bieden assistentie aan het management en de operationele diensten.

Het Deloitte Finance Wheel

Het Finance Wheel is een alomvattend, georganiseerd beeld van de taken of uitdagingen en de middelen van de CFO. Samen geven ze de gehele financiële functie weer. De taken kunnen door het management van de organisatie worden ingezet om zo de waarde die de gehele organisatie creëert te verhogen.

We ondersteunen de CFO’s bij hun inspanningen om van de financiële dienst een Finance Master te maken en om een duidelijke financiële strategie uit te werken.

De brochure in biljage biedt een gedetailleerd overzicht op wat het Deloitte Finance Wheel voor u kan betekenen.

Get in Touch

Tom Van Cauwenberge

Tom Van Cauwenberge

Partner | Risk Advisory

Tom has over 20 years of experience in finance. He began his career in audit, but as he progressed in his profession, he obtained valuable operations and business expertise. He helped organizations wi... More