Potpora za očuvanje radnih mjesta – izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020.

Perspektive

Provedba plaćanja poreza i rokovi predaje financijskih izvještaja u posebnim okolnostima

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, travanj 2020.

Provedba plaćanja poreza u posebnim okolnostima

U Narodnim novinama 43/2020 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji donosi sljedeće novosti:

Odgoda i/ili obročna otplata PDV-a

 • odgoda plaćanja propisana i za PDV za sve porezne obveznike koji poreznu osnovicu utvrđuju prema obavljenim isporukama – odobrava se odgoda u iznosu dospjele porezne obveze koja se odnosi na nenaplaćene naknade
 • odgoda se odobrava počevši od obveze koja dospijeva u travnju

Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće:

 • oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD (ili po rješenju) najviše do iznosa sufinacirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici
 • provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici 
 • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatit će Središnjem registru osiguranika temeljem izračuna Porezne uprave

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

 • odnosi se na obveze poreza i drugih javnih davanja koje dospijevaju od 1.4. do 20.6.2020.
 • oslobođenje se ne odnosi na PDV, carine i trošarine, doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, porez i prirez utvrđen na konačne dohotke, naknade i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka 
 • uvjet: pad prihoda/primitaka od najmanje 50% u razdoblju 20.3. do 20.6.2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine:
  • djelomično oslobođenje razmjerno postotku pada prihoda/primitka za poreznog obveznika koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000 kuna bez PDV-a
  • potpuno oslobođenje za poreznog obveznika koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu manjem od 7.500.000 kuna bez PDV-a 
  • oslobođenje u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza, i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020., neovisno o podnošenju zahtjeva – porezni obveznik koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu 
 • nevezano za podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja poreza, porezni obveznici koji imaju poremećaj poslovanja veći od 50% mogu do 20. lipnja 2020. podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza

Rokovi za podnošenje poreznih prijava

 • Prijava poreza na dobit podnosi se najkasnije do 30. lipnja tekućeg razdoblja zajedno sa svim drugim obrascima i izvješćima
 • obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit, obrazaca i izvješća, dospijevaju 31. srpnja 2020.
 • ne primjenjuju porezni obveznici kojima, u skladu s posebnim propisom, izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom (otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanak poslovanja i dr.) odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja

PDV kod donacija

 • oslobođenje od PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do 20.6.2020.

PDV pri uvozu

 • na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara, u roku i uz uvjete propisane navedenom Odlukom
 • za uvoz obavljen do 20.6.2020. smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a

Upravni ugovor u posebnim okolnostima

 • za dospjele porezne obveze koje nisu predmet odgode, odnosno porezne obveze za koje porezni obveznik nije oslobođen plaćanja, a koje su dospjele od 20.3. do 20.6.2020., porezni obveznik i porezno tijelo mogu sklopiti upravni ugovor u posebnim okolnostima radi namirenja poreznog duga

Ovršni postupak za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

 • Predviđeno propisivanje postupka provedbe mjera ovrhe za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
    

Rokovi predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

U Narodnim novinama 43/2020 objavljen je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima te su propisani sljedeći rokovi:

 • objava zasebnog nefinancijskog izvješća poduzetnika i konsolidiranog nefinancijskog izvješća poduzetnika – unutar osam mjeseci nakon datuma bilance
 • dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave: 
  • godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem odnosno godišnjeg financijskog izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem – unutar osam mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine
  • konsolidiranog godišnjeg izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem odnosno konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem – unutar deset mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine 
 • predaja izjave o neaktivnosti - do 30. lipnja tekuće godine
 • predaja financijskih podataka za statističke i druge potrebe - do 30. lipnja tekuće godine
 • obveza prijave konsolidacije matičnog društva - do 30. lipnja tekuće godine 
 • na javnu objavu podružnice odgovarajuće se primjenjuju navedeni rokovi za javnu objavu u posebnim okolnostima