Potpora za očuvanje radnih mjesta – izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020.

Perspektive

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) – dopuna kriterija za svibanj i uvođenje potpora za lipanj

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, lipanj 2020.

Na sjednici održanoj 29. svibnja 2020. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) usvojilo je sljedeće:

Dopuna kriterija za svibanj 2020. – samo za poslodavce koji zapošljavaju 50 i više radnika:

 • Odobravanje potpore samo uz kriterij pada prihoda u svibnju 2020. za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. – dokazivanje temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi (poslodavac koji posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020.)
 • Odnosi se i na postojeće korisnike potpora i one poslodavce koji prvi puta podnose zahtjev za svibanj
 • Obveze poslodavca – poslodavac koji je za svibanj 2020. tražio potporu za 50 i više radnika, bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;

3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Uvođenje potpora za lipanj 2020. – glavne značajke:

 • Ciljne skupine poslodavaca – sektori:
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
  • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
  • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
  • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
  • Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Visina potpore: 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • Prijava putem on-line aplikacije u razdoblju od 08. lipnja do 30. lipnja 2020. godine
 • Trajanje: svaki mjesec Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere
 • Kriteriji: pad prihoda za najmanje 50%u svibnju 2020. u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.
 • Primjena prethodno navedenih kriterija vraćanja primljenih potpora (vezano za isplate dividende) za poslodavce koji su tražili potporu za 50 i više radnika