Rješenja

Usluge eksternog vrednovanja aktivnosti interne revizije

Postizanje veće vrijednosti organizacije i upravljanje djelotvornim učinkom interne revizije

Ključni pojmovi: Usluge eksternog vrednovanja aktivnosti interne revizije | Eksterno vrednovanje interne revizije | Eksterno vrednovanje unutarnje revizije | Eksterno vrednovanje aktivnosti interne revizije | Vanjska ocjena kvalitete rada unutarnje revizije | Vanjska ocjena kvalitete rada interne revizije | Evaluacija interne revizije | Evaluacija unutarnje revizije

Dostavljanje dokumentacije

Usluge eksternog vrednovanja aktivnosti interne revizije

Funkcija interne revizije važnija je nego ikada prije za financijske institucije, kompanije koje kotiraju na burzi, javne institucije i javna poduzeća, farmaceutske kompanije te za sva druga društva koja žele unaprijediti korporativno upravljanje. Uprave, nadzorni i revizorski odbori moraju se oslanjati na ocjene interne revizije o poslovanju društva. Riječ je o ocjenama koje upravi, nadzornom i revizijskom odboru mogu pomoći da kvalitetnije izvršavaju svoju fiducijarnu odgovornost prema vlasnicima u pogledu provođenja akcija koje menadžment treba poduzeti kako bi upravljao rizicima kojima je društvo izloženo, odnosno optimizirao rizike.
Ipak, jeste li sigurni da ste svoje povjerenje pravilno ukazali? Kako možete utvrditi da interna revizija:

 • je kvalitetna u pogledu strukture članova tima, njihovih kompetencija i financijskih sredstava koja su im na raspolaganju?
 • pravovremeno, objektivno analizira i procjenjuje glavne rizike kojima je vaše društvo izloženo te anticipira buduće rizike?
 • postupa u skladu s planom revizije koji je usklađen s vašim poslovnim ciljevima?
 • je u pogledu kulture usklađena s profilom rizika i poslovnim ciljevima društva, da ima odnose koji su neophodni za pribavljanje primjerenih informacija i da uživa ugled pouzdanog savjetnika?
 • Upravu, nadzorni i/ili revizijski odbor objektivno i prikladno izvještava o rezultatima svog rada?
 • kvalitetno surađuje i komunicira s ključnim dionicima?
 • dodaje vrijednost?

Deloitteovi specijalisti za internu reviziju mogu vam uslugama eksternog vrednovanja pomoći da odgovorite na ova i druga kritična pitanja.

Povećanje dodatne vrijednosti interne revizije

Usluge eksternog vrednovanja aktivnosti interne revizije

Međunarodni standardi za stručnu provedbu interne revizije koje je objavio Institut internih revizora (izvorno: The Institute of Internal Auditors - IA)obvezuju društva i sve druge organizacije da svoje odjele interne revizije podvrgnu neovisnom eksternom vrednovanju barem jednom svakih pet godina.

Primjena ovih Standarda je obvezna za banke i osiguranja u Republici Hrvatskoj kako je uvrđeno Izmjenom Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (MOPD) u svibnju 2015. propisana je potreba izvješćivanja Nadzornog ili Revizorskog odbora i višeg menadžmenta o neusklađenosti s Međunarodnim standardima za stručnu provedbu interne revizije u slučaju neispunjenja obveze provođenja vanjskog vrednovanja interne revizije najmanje jednom svakih pet godina.

Hrvatska narodna banka je tijekom postupka donošenja nove Odluke o sustavu unutarnjih kontrola u siječnju 2015. izdala očitovanje prema kojem su postupci i pristupi eksternom vrednovanju funkcije unutarnje revizije određeni Međunarodnim standardom za stručnu provedbu unutarnje revizije 1312-Eksterno vrednovanje te pripadajućim Preporukama za rad 1312-1 i 1312-2 izdanim od strane Instituta internih revizora te se primjenjuju i u Republici Hrvatskoj.
Navodimo nekoliko pitanja koja je potrebno razmotriti kako bi se utvrdila adekvatnost procesa i organizacijskog ustroja interne revizije:

 • Je li interna revizija prepoznala i analizirala ključne rizike društva ?
 • Ima li direktor za internu reviziju neometan i neograničen pristup revizijskom odboru u svakom trenutku?
 • Je li direktor za internu reviziju upoznat sa strateškim projektima i odlukama koje se donose?
 • Je li interna revizija ima kompetencija i adekvatno doprinosi optimiziranju rizika informacijskih tehnologija ?
 • Je li odjel interne revizije pravilno financiran i nagrađivan?
 • Jesu li članovi odjela interne revizije dovoljno kompetentni, motivirani i raspolažu li vještinama kako bi mogli pružiti očekivanu vrijednost?
 • Odgovaraju li članovi odjela interne revizije učinkovito i pravovremeno potrebama okružja koje se danas ubrzano mijenja?

Odgovore na ta i druga povezana pitanja možete dobiti samo ako raspolažete jasnim i objektivnim uvidom u način na koji odjel interne revizije funkcionira u vašoj organizacijskoj strukturi. Stoga je naše uvjerenje da bi društva trebala provesti podrobnije strategijsko vrednovanje. Osim zadovoljavanja Međunarodnih standarda interne revizije, strategijsko vrednovanje se usredočuje na procjenu da li aktivnost interne revizije zaista pridonosi vrijednosti organizacije i ispunjava ciljeve i očekivanja uprave i revizijskog odbora.

Praktičan holistički pristup

Usluge eksternog vrednovanja aktivnosti interne revizije

Naše usluge vrednovanja kvalitete nadilaze djelokrug tradicionalnog uvida u kvalitetu jer obuhvaćaju doslovno sve aktivnosti interne revizije, uključujući:

 • Pravilnik interne revizije
 • ustroj interne revizije
 • strukturu i kompetencije članova odjela uključujući IT
 • savjetodavnu ulogu internu revizije
 • proces procjene rizika
 • planiranje i provedbu
 • izvještavanje, kvalitetu i praćenje preporuka
 • mjerenje učinkovitosti
 • komuniciranje
 • odnosi sa dionicima
 • usklađenost sa strukovnim standardima (IIA)

Pitanja koja postavljamo nalažu izravne svrsishodne odgovore:

 • Kome interna revizija odgovara?
 • Kako često direktor za internu reviziju komunicira s predsjednikom uprave i drugim višim managementom?
 • Jesu li revizijski odbor, viši manadžment i izvršni direktor za reviziju usuglasili svoja očekivanja od interne revizije? Kako često direktor za internu reviziju komunicira s predsjednikom revizorskog/nadzornog odbora osobno i sa samim revizorskim/nadzornim odborom kao tijelom?
 • Kako često interna revizija izdaje izvještaje i tko ima pristup tim izvještajima?
 • Je li interna revizija sagledala i analizirala sve najznačajnije rizike ?
 • Koja je savjetodavna uloga interne revizije ?
 • Jesu li resursi odjela interne revizije dostatni i prikladni za obnašanje njegove funkcije uključujući IT?
 • U kakvim je odnosima odjel interne revizije s drugim funkcijama povezanim s rizicima, kao što su upravljanje rizicima, usklađenost, pravni poslovi, zaštita na radu i sigurnost, zaštita zdravlja i okoliša, sprječavanje gubitaka, upravljanje kvalitetom i borba protiv prijevara?
 • Postoji li dupliciranje poslova između spomenutih funkcija i odjela interne revizije?
 • Postoje li zadaci koje ne pokriva ni interna revizija niti ih pokrivaju ostale spomenute funkcije?
 • Smatra li vaš vanjski revizor odjel interne revizije objektivnim i kompetentnim?

Naše usluge ocjene kvalitete mogu vam obradom tih i drugih ključnih pitanja pomoći da implementirate i održavate sveobuhvatne sposobnosti upravljanja rizicima i optimizirate kontrole i upravljanje u cijeloj organizaciji.

Povećati učinkovitost interne revizije

Usluge eksternog vrednovanja aktivnosti interne revizije

Potrebna vam je funkcija interne revizije koja pruža adekvatno uvjerenje, pravovremene i kvalitetne savjete, koja se uklapa u vašu organizaciju i kulturu te koja će značajno doprinijeti održivosti poslovanja vaše organizacije.

Deloitte vam može pomoći da ocijenite sadašnju učinkovitost interne revizije i povećate ju u smjeru viših ciljeva u budućnosti.

Nudimo:

 • vrlo iskusne stručnjake za internu i IT reviziju s profesionalnim certifikatima (CIA, CISA, itd.),
 • praktičan pristup temeljen na našem iskustvu stečenom suradnjom s vodećim kompanijama,
 • globalnu praksu koja je sposobna odgovoriti na vaše potrebe doslovno bilo gdje u svijetu.
 • Otkrijte prednosti naših usluga eksternog vrednovanja.

Za dodatne informacije obratite se našim stručnjacima: