Novosti

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Javni poziv

EU novosti, listopad 2017.

Cilj javnog poziva je povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije.

Ukupna alokacija iznosi 114.000.000,00 HRK, a sredstva će se dodjeljivati putem privremenog otvorenog poziva na dostavu projektnih prijava, koji će biti otvoren do 17.1.2018. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Podupire se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim procesima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere. Projekt energetske obnove procesa može uključivati i energetsku obnovu zgrada. U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Tko može sudjelovati

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima (sukladno Uredbi (EU) 651/2014), a koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (primarno industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije).

Prihvatljive aktivnosti

 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30);
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
 • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
 • Mjere poboljšavanja energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
 • Revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
 • Postavljanje novih sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije i trigeneracije;
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju el. energije iz obnovljivih izvora energije;
 • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
 • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom
 • Energetska obnova zgrada (obnova ovojnice zgrade, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja, zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE, zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom, zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom; ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije
  iz OIE za potrebe korištenja zgrade; uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom; uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode);
 • Troškovi izrade Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio) i ostale dokumentacije projektnog prijedloga, dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija
 • Troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacije, uključujući i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda
 • Troškovi energetskog pregleda poduzeća (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);
 • Upravljanje projektom (administracija, koordinacija, financijsko upravljanje, izvještavanje, nadzor, promidžba i vidljivost)

Iznos potpore

Najniža moguća vrijednost potpore po korisniku iznosi 350.000,00 HRK, a najviša po korisniku 20.000.000,00 HRK.

Iznos sufinanciranja ovisi o veličini poduzeća i mjeri koja se provodi u Projektu, s naglaskom da je uspješnim prijaviteljima osigurano sufinanciranje troškova pripreme i upravljanja projektom u iznosu od 85% prihvatljivih troškova. Stope sufinanciranja iznose:

Aktivnost

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko* poduzeće

Priprema projekta

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

65% - 80 % prihvatljivih troškova

55% - 70 % prihvatljivih troškova

45% - 60% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

* Veliko poduzeće mora imati proveden energetski pregled ili važeći ISO 50001 Certifikat.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

 

Je li Vam ovo bilo korisno?