Posted: 02 Nov. 2020 2 min. read

Viktige endringer i reglene om SkatteFUNN

Deloitte Advokatfirma

I brev til Skatteetaten den 30. oktober 2020 kom Finansdepartementet med klargjøringer fra ESA vedrørende kriserammet-vurderingen for selskaper som mottar SkatteFUNN-støtte.

Det viktigste fra brevet er gjengitt nedenfor:

Tidligere har Finansdepartementet presisert at et foretak ikke kan være i vanskeligheter ved tildeling av SkatteFUNN-støtte, og at en slik måling gjøres på konsernnivå for selskaper som inngår i konsern. Etter ESAs vurdering er det imidlertid også nødvendig å foreta samme vurdering for det enkelte selskap som søker om støtte. ESA gir uttrykk for at dersom selskapet er i vanskeligheter (og ikke konsernet), kan selskapet motta støtte betinget av at konsernet tilfører selskapet tilstrekkelig kapital for å rette opp i forholdene slik at selskapet ikke oppfyller kriteriene for å være i vanskeligheter. En slik oppretting må ifølge Finansdepartementet være gjennomført på tidspunktet SkatteFUNN-søknaden godkjennes av Norges Forskningsråd.

Departementet har tidligere klargjort at ved beregningen av om et selskap er i vanskeligheter/kriserammet, herunder om halvparten av selskapets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap, skal ta utgangspunkt i aksjekapitalen eksklusiv overkurs. ESA har imidlertid gitt uttrykk for at overkurs skal medregnes på samme måte som aksjekapital ved denne vurderingen. Med overkurs menes overkurs som fremkommer av det avlagte årsregnskapet.

Finansdepartementet presiserer i brevet til Skatteetaten at departementet ikke vil ha noe å innvende mot at Skatteetaten ikke legger nevnte klargjøringer til grunn ved vurderingen av SkatteFUNN-søknader som er godkjent av Norges forskningsråd i 2019 og 2020 for så vidt gjelder inntektsårene 2019 og 2020 av innrettelseshensyn. Ovennevnte klargjøringer er derfor først ventet å få virkning fra og med inntektsåret 2021. I brevet presiserer Finansdepartementet også at EU/ESA har fastsatt en midlertidig regel om at foretak som i perioden 1. januar 2020 til og med 30. juni 2021 har kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av COVID-19, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, likevel kan motta SkatteFUNN-støtte.  

Kilde: Finansdepartementet

Kontakt oss

Mette Lundal

Mette Lundal

Manager / Advokatfullmektig

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma