Posted: 15 Dec. 2023 8 min. read

BFU om omgjøring av gave til barns aksjeselskap

Deloitte Advokatfirma

Den 16. september 2023 fattet Skatteklagenemnda vedtak i sak (SKNS1-2023-56) benevnt Omgjøring av gave til barns aksjeselskap. Den skattepliktige fikk ikke medhold.

Klagesaken var foranlediget av et negativt svar på en anmodning om bindende forhåndsuttalelse. Far hadde tidligere overført aksjer til døtrenes holdingsselskaper, men ønsket å reversere gavetransaksjonene kombinert med å gi aksjene direkte til barna. De overførte aksjene hadde kr 2,4m i [skattemessig] innskutt kapital og positiv inngangsverdi på kr 3,3m.

Det viktigste fra klagevedtaket:

  • Sekretariatet, med tilslutning fra nemnda, tok utgangspunkt i utbyttebestemmelsen som krever en vederlagsfri overføring samt identifikasjonsregelen som bestemmer at en utdeling til en nærstående skal behandles som en utdeling til aksjonæren.  Siden holdingselskapene ikke skulle motta noe vederlag, var kravet til vederlagsfri overføring bli oppfylt. Det var heller ikke nødvendig å ta stilling til om far først fikk aksjene og så ga de videre, eller om aksjene gikk direkte til barna, for begge deler ville bli fanget opp av utbyttebestemmelsen.
  • Den skattepliktige mente at dette ikke var opptjente, men innskutte midler som skulle deles ut. Sekretariatet kom til at dette ikke kunne anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital for skatteformål. De opprinnelige gavene var ikke formelle aksjeinnskudd, og de kunne heller ikke anses som uformelle aksjeinnskudd, da det kom fra en tredjepart. Utbyttebestemmelsen gjør bare unntak for tilbakebetaling av innbetalt kapital for skatteformål, som ikke var tilfellet her.
  • Den skattepliktige hadde også anført at formålet med transaksjonene ikke var knyttet til aksjonærposisjonen som sådan, men et ønske om å yte gaver, omorganisering og generasjonsskifte. Gaveelementet måtte ifølge den skattepliktige overstyre utbyttereglene, fordi det ikke var årsakssammenheng mellom aksjebesittelsen og utdelingen. Sekretariatet kom til at den subjektive motivasjonen ikke var relevant. Vilkårene i bestemmelsen var objektive, og de ville være oppfylt i denne saken. Løsningen i saken virker ganske opplagt og saken skyldes nok en uoppmerksomhet på skatteposisjonene da gavene opprinnelig ble gitt, for ellers hadde nok barna fått aksjene direkte.  

BFU-en kan leses her.

Få siste nytt fra skattekilden i innboksen din

Skatt og avgift hos Deloitte Advokatfirma

Vi hører gjerne fra deg

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge og norske selskaper med virksomhet i utlandet. I tillegg bistår han med tvisteløsning i skattesaker (korrespondanse med skattemyndigheter, klage på skattevedtak og prosedering av skattesaker). Pressebilder Pressebilde 1 - stående Pressebilde 2 - kvadratisk