Kundehistorie

Helsedirektoratet: Kartlegging og anbefalinger for en grønnere helsesektor

Deloitte-praktikanter bisto Helsedirektoratet med å kartlegge og beskrive dagens måling av klimagassutslipp i spesialisthelsetjenesten.

En grønnere helsesektor

Det anslås at helsesektoren årlig står for om lag fem prosent av det totale klimagassutslippet i Norge. Som en del av arbeidet med utslippskutt i sektoren har Deloitte bistått Helsedirektoratet med å kartlegge og beskrive dagens måling av klimagassutslipp i spesialisthelsetjenesten. Oppdraget ble gjennomført av studenter under internship i Deloitte i sommer, med veiledning av erfarne prosjektledere i Deloitte med spisskompetanse innen tema bærekraft og helse.

Rapporten gir anbefaling for det videre arbeidet med utslippskutt, men slår fast at det allerede nå finnes styringsdata som både sykehus og nasjonale helsemyndigheter kan ta i bruk for å gjennomføre tiltak for en grønnere helsesektor. I tillegg ble det gjennom prosjektet utviklet et dashbord i PowerBI, som viser utslipp for direkte utslipp per sykehus.

 

Hva bistod Deloitte med?

- Sommeren 2022 inngikk Helsedirektoratet en avtale med Deloitte sitt internship-program om bistand fra tre studenter. Studentene har med utgangspunkt i tilgjengelige data, utviklet et dashbord i Power BI. Dashbordet gir en oversikt over utslipp fra og ved norske sykehus langs en hel rekke ulike dimensjoner. Det er et imponerende arbeid som er utført, og sykehusene vil selv ta dette i bruk og videreutvikle det, sier Janne Strandrud, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Videre sier hun at rapporten beskriver styrker og svakheter ved dagens måling av klimagassutslipp, og gir anbefaling for det videre arbeidet. God datakvalitet er en viktig forutsetning for å iverksette de riktige tiltakene. Rapporten og dashbordet i PowerBI gir derfor verdifull innsikt på tvers av helseforetakene, og er derfor et viktig bidrag i utviklingen av et nasjonalt veikart.

«Vi vil takke Deloitte og studentene som har tatt oss et stort skritt videre i arbeidet med å synliggjøre klimagassutslippene ved norske sykehus, og legge et godt grunnlag for handling»

Janne Strandrud | Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Tjenester


Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Helse
 
Klima og bærekraft

Resultatet

Rapporten gir et viktig grunnlag for videre arbeid med klimaregnskapet til spesialisthelsetjenesten. For å kunne iverksette de rette tiltakene som gir størst gevinst, både på kort og lang sikt, er sikre og sammenlignbare data en viktig forutsetning.

Videre er det å ha gode styringsverktøy som kan benyttes for å følge utviklingen over tid, slik som PowerBI, viktig for å kunne ta kunnskapsbaserte og effektive beslutninger. Sluttrapporten viser hvordan dette verktøyet kan benyttes i arbeidet med utslippsrapportering.

- Rapporten og dashbordet fra prosjektet utgjør til sammen viktige styringsverktøy, som fremover vil kunne hjelpe spesialisthelsetjenesten til å jobbe målrettet for å redusere klimagassutslippene ved sykehusene, sier Somayeh Bach, leder for Deloitte helse i Norge.

Nå ser hun frem til flere lignende oppdrag i tiden fremover.

- Derfor er dette et strategisk viktig oppdrag hvor vi har fått vist hvordan Deloitte sin tverrfaglige kompetanse kan bidra til en bærekraftig helsesektor. Vi ønsker å takke Helsedirektoratet for tilliten til å utføre oppdraget, og ser frem til videre arbeid med det grønne skiftet i helsesektoren, avslutter Bach.

Snakk med oss om helse og bærekraft

Somayeh Bach

Director | Head of Deloitte Health Care Norway