Artikkel

I revidert nasjonalbudsjett økes og forlenges støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett

11. mai 2021 la Kulturdepartementet frem revidert nasjonalbudsjett som viser forlengelse i de midlertidige koronaordningene for kultur, frivillighet og idrett ut oktober, samt økning i rammen for ordningene med 1 320 millioner kroner.

Kultur

For kultursektoren foreslår Kulturdepartementet å øke rammen for kompensasjon- og stimuleringsordningene med 950 millioner kroner, samt 50 millioner kroner til institusjoner. Videre foreslår Kulturdepartementet å forlenge ordningene ut oktober 2021. Utbetalinger fra ordningen legger til grunn at arrangører er pålagt smittevernstiltak som avgrenser gjennomføringen.

Søknadsskjema for stimuleringsordningen for arrangementer er åpen på Kulturrådet sin nettside og gjelder arrangement fra 1. januar til 30. juni.

Idrett og frivillighet

For frivillighetssektoren justeres stimuleringsordningen slik at man kan søke om støtte både til merkostnader og mindreinntekter som følger av Covid-19 restriksjoner. Stimuleringsordningen utvides til å gjelde ut oktober 2021, samt at den totale ordningen blir 670 millioner kroner for perioden juli til oktober. Tildeling fra denne ordningen krever registrering i Frivillighetsregisteret. Med merkostnader menes kostnader for å utvikle nye aktivitetstilbud tilpasset smittevernrestriksjoner. Med mindreinntekt menes differansen mellom budsjetterte inntekter i en normalsituasjon og faktiske inntekter. Organisasjoner kan få dekket 70 % av godkjent søknadsbeløp ved hel- eller delvis gjennomføring, og 50 % dekning dersom aktiviteten eller arrangementet er avlyst. Ordningen skal godkjennes av ESA. Det planlegges å åpne for søknad i juni 2021 på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettside.

For arrangører av publikumsarrangement av nasjonal verdi, åpnes det for å søke om tilskudd for merkostnader eller mindreinntekter som følger av restriksjoner eller råd knyttet til Covid-19. Eksempel på publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren er mesterskap på seniornivå som EM, VM og NM. Søker kan få dekket 70 % av godkjent søknadsbeløp dersom aktiviteten er helt eller delvis gjennomført, og 50 % dersom aktiviteten eller arrangementet er avlyst. Ordningen gjelder fra 1. januar til 30. juni 2021 og søknadsfristen er 18. august 2021. Les mer om ordningen på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettside.
 

Revidert Nasjonalbudsjett 2021

Les hele rapporten her

Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?