Løsninger

Assurance og internrevisjon – Finansbransjen

Endret kundeadferd, økt digitalisering og omfattende regulatoriske krav påvirker finansbransjen. Finansinstitusjoner må arbeide i flere dimensjoner med blant annet innovasjon, endringer samt forsvarlig styring og kontroll. Styret og ledelsen i institusjonene ansvarliggjøres også ved hendelser både i forhold til omdømme og regulatoriske konsekvenser. Deloitte tilbyr et vidt spekter av tjenester for å bistå styret og ledelsen i deres ansvar, blant annet internrevisjon og uavhengige gjennomganger innenfor finansbransjen.

Internrevisjon finansbransjen

Internrevisjon til finansbransjen er en tverrfaglig tjeneste i Deloitte Norge hvor alle fagområder bidrar med spisskompetanse i de ulike internrevisjonsprosjektene

Vi tilbyr:

  • Outsourcing
  • Co-sourcing
  • Spisskompetanse til internrevisjonsavdelinger
  • Eksterne evalueringer av internrevisjonsfunksjoner

Vi gjennomfører et vidt spekter av internrevisjonsoppdrag knyttet til kundenes behov og risiko. Eksempler på områder Deloitte gjennomfører internrevisjonsoppdrag innenfor er virksomhetsstyring, ledelsesrapportering, styrerapportering, bærekraft og klimarisiko, anti-hvitvasking, personvern, cyber-sikkerhet, forebygging av kriminalitet, IT-styring, etikk, HR, beredskap, skatt, avgift, kapitalkrav, likviditetsstyring, operasjonell risiko, markedsrisiko, kredittrisiko samt alle andre kjerne-, støtte- og ledelsesprosesser i bank, forsikring, kapitalforvaltning og andre typer virksomheter i finansbransjen. Verdien av tjenesten kan kort oppsummeres som «Bistå styret og ledelsen med innsikt, trygghet og et bredere beslutningsgrunnlag i sitt arbeid og ansvar.» 

Uavhengige gjennomganger innenfor finansbransjen

Finansbransjen er underlagt omfattende regulatoriske krav, hvor det også foreligger regulatoriske krav til uavhengige attestasjoner. I tilfeller hvor vår revisjonskunde ikke har internrevisjon, vil det normalt være vi som ekstern revisor som utfører disse attestasjonene. I tillegg vil det være områder som virksomheter ønsker uavhengige gjennomganger for å få en vurdering av det arbeidet som gjøres i kjerne-, støtte- og ledelsesprosesser. På lik linje med internrevisjon til finansbransjen er uavhengige gjennomganger innenfor finansbransjen en tverrfaglig tjeneste i Deloitte i Norge hvor alle fagområder bidrar med spisskompetanse.

Vi tilbyr:

  • Lovpålagte attestasjonsoppdrag
  • Risikobaserte gjennomganger

Tjenesteområdet ledes av director Erik Andersson. Ta gjerne kontakt med ham eller en av partnere innenfor Audit & Assurance i finansbransjen.

Kontakt oss

Erik Andersson

Erik Andersson

Director

Erik har det nasjonale ansvaret for for assurance og internrevisjons aktivitetene innenfor finansbransjen i Deloitte Norge. Han har lang og bred erfaring fra internrevisjon, risikostyring og internkon... Mer

Roger Furholm

Roger Furholm

Leder Audit & Assurance

Roger Furholm er Partner og leder for i Audit & Assurance i Norge. ... Mer

Henrik Woxholt

Henrik Woxholt

Partner

Henrik er statsautorisert revisor og leder for vår norske finansgruppe innen Audit & Assurance. Han har betydelig erfaring fra revisjon og rådgivning til ledende finansmiljøer innen kapitalforvaltning... Mer

Eivind Skaug

Eivind Skaug

Partner

Eivind Skaug har betydelig erfaring fra revisjon og bistand innen eiendom, forsikring, bank, kapitalforvaltning, meglervirksomhet og finansieringsforetak.... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.