Artikkel

Deloittes CFO-undersøkelse

Halvårlig undersøkelse blant CFOene i Norges 500 største virksomheter

Deloitte gjennomfører regelmessige undersøkelser blant CFO-ene i Norges 500 største virksomheter. Hensikten med undersøkelsen er å måle utviklingen av CFO-enes oppfatning om blant annet risiko, finansiering av virksomheten, samt fastsette viktige indikatorer for den generelle økonomiske utviklingen.

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er, tross bekrymring for inflasjon

Selv med skyhøy optimisme og stor tro på norsk økonomi, er det en ting som bekymrer norske CFO-er mer enn noen gang – nemlig tilgang på råvarer og arbeidskraft. I tillegg viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey at det er stor uenighet om det høye inflasjonsnivået vil vedvare eller ikke. 

Les oppsummeringen her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2021

Optimisme blant norske CFO-er: Rekordhøye forventinger 

Offensive finansdirektører, høye forventninger til investeringer og troen på et bedre arbeidsmarked i de fleste bransjer. Det er optimisme som preger Deloitte og SEBs CFO Survey for første kvartal i 2021. I alt har 89 finansdirektører svart på spørsmål om deres forventninger til økonomien generelt, samt utsiktene for deres egne bedrifter

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2020

Fremdeles ruskete tider - men CFO-ene er splittet

CFO-indeksen for Q3 2020 er markant forbedret fra første kvartal i år, men fortsatt lav i et historisk perspektiv. Vi ser også en tydelig todeling blant CFO-ene; ikke alle har vært like motstandsdyktige i møtet med koronapandemien. Hvordan håndterer de det videre?

Les rapporten her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2020

CFO-indeksen er "all time low"

Ikke siden det sterke fallet i oljeprisen i 2016 har vi observert et større negativt utslag i CFO-indeksen enn for 1. kvartal 2020. Den negative utviklingen er primært forårsaket av pandemien som herjer verden over, som vil ha betydelige ringvirkninger for både norsk og internasjonal økonomi.

Last ned oppsummeringen her

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2019

Norske CFO’er er mindre optimistiske, men har troen på eget selskap

Norske finansdirektører er mindre optimistiske enn for seks måneder siden, men har fortsatt høye forventninger til fremtidige investeringer. Til tross for økt bekymring rundt politisk usikkerhet og forventninger om at børsen skal ned, er de mindre bekymret for både nasjonal og internasjonal etterspørsel.

Vi har vi for første gang spurt hva CFO’ene gjør konkret på grønn omstilling. Mange er i gang med måling og rapportering - integrert rapportering er blitt en trend. Mange jobber også med å effektivisere sin ressursbruk for å redusere klimaavtrykket – det bidrar også til å redusere kostnader.

Les rapporten

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2019

Nesten ingen pessimister blant norske finansdirektører

Norske finansdirektører har de høyeste forventningene til investeringer observert noen gang i undersøkelsesperioden, til tross for politisk usikkerhet. Dette viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey, hvor 94 finansdirektører forteller om deres forventninger til norsk økonomi og utsiktene for bedriftenes egne finansielle stilling. Nesten alle bransjer uttrykker økt optimisme, bortsett fra i detaljhandel som er bekymret for etterspørsel.

Les rapporten

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2018

Norske finansdirektører skal investere mer

Hvor norske finansdirektører tidligere ikke har våget å satse nytt, planlegger de nå å være mer offensive ved å investere mer og ansette flere samtidig som kostnadskutt anses som mindre viktig. Det viser Deloitte og SEBs ferskeste utgave av CFO Survey.

Les rapporten

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse – 1. kvartal 2018

«Jeg har det bra, men er finansielle markeder og politikere på min side?»

Finansdirektører er offensive, men økonomisk vekst trues av eksterne krefter i form av politisk uro og økt risiko i finansielle markeder.

Les rapporten

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse – 3. kvartal 2017

Norske finansdirektører speider etter faresignaler på en ellers klar horisont.

CFO-indeksen for andre halvår 2017 får en verdi på 57,4 poeng, en nedgang på 0,4 prosent fra forrige undersøkelse i april 2017. Indeksen viser at svenske finansdirektører er blitt mer positive til framtidsutsiktene og marginalt mer positive enn sine norske kolleger.

Les rapporten

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse – 1. kvartal 2017

Optimism, but careful growth

In the tailwind of benign macroeconomic fundamentals, CFOs are getting substantially more positive. This would naturally translate to executing growth strategies, and even aggressive growth could be on the agenda.

Read the report

Deloitte/SEB CFO-undersøkelse – 3. kvartal 2016

Norske finansdirektører tror vi er forbi bunnen

CFO-indeksen for oktober 2016 får en verdi på 55,6 hvilket er en økning på 2,2 fra bunnivået i juni i år. Til tross for en økning i optimismen blant norske finansdirektører, er nivået fortsatt under gjennomsnittet, noe som er et tegn på at de har et noe forsiktig syn på fremtiden.

Les rapporten

Deloittes CFO-undersøkelse – 1. kvartal 2016

Stålsetter seg for krevende tider

Norsk næringsliv er inne i en tøff periode. Selv om nedgangen i sentiment og forventninger har begynt å flate ut for oljebransjen, har ringvirkningene av en varig lav oljepris festet seg i næringslivet som helhet.

Les rapporten (PDF) »

Deloittes CFO-undersøkelse – 3. kvartal 2015

Depressive tendenser

Depressive tendenser preger norsk økonomi. Fallet i oljeprisen driver denne utviklingen. Rentene forventes å falle ytterligere, den finansielle risikoen i balansene søkes redusert, kostnadsreduksjon er hovedprioritet og obligasjonsmarkedet er helt tørt. Likevel er ikke ringvirkningene fra petroleumsbransjen per nå så store som man kunne frykte. Selv om det overordnede bildet er mer negativt enn tidligere også for andre bransjer, er det fortsatt tydelige forventninger om vekst i inntekter og margin samt noe oppkjøpsvilje.

Les rapporten (PDF) »

Deloittes CFO-undersøkelse – 1. kvartal 2015

Vendepunktet

I undersøkelsen for 1. kvartal 2015 er 25 % netto av CFO-ene mindre optimistiske til de økonomiske utsiktene enn for seks måneder siden. Dette er et brudd på den stigende tendensen som har vært observert de tre foregående undersøkelsene. Hoveddriveren bak at optimismen snus er det varige fallet i oljepris som har store ringvirkninger i norsk økonomi. I tillegg til skiftet for oljebransjen vil fortsatt svak utvikling i husholdningenes konsum og i næringsinvesteringene på fastlandet fortsette. Våre resultater viser at den observerte negativiteten vil materialiseres ved at selskapene vil prioritere ikke-ekspansive strategier for det kommende året.

Les rapporten (PDF) »

Deloittes CFO-undersøkelse – 3. kvartal 2014

Forsiktig optimisme

En nettoandel på 10 % av norske CFO-er har et mer optimistisk syn på framtiden enn for seks måneder siden. Dette fortsetter en stigende trend observert gjennom det siste året. Driverne er økte forventninger til stabil valuta, stabil renteutvikling og en tydelig styrking av forventningene til innenlandsk forbrukermarked. Likevel er bedriftene fortsatt tilbakeholdende med nye investeringer, og ser gjennomgående ut til å være forsiktige med å ta ny risiko.

Les rapporten (PDF) »

Deloittes CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2014

Avventende til nye muligheter

Resultatene fra Deloittes CFO-undersøkelse 1. kvartal 2014 viser at CFO-ene har et nøytralt syn på de økonomiske utsiktene. Siden 1. kvartal 2012 har det vært en tydelig trend at bankene har strammet inn på utlån til bedriftene grunnet usikkerhet rundt de nye bankreguleringene og oppkapitalisering. Denne trenden ser nå ut til å ha snudd og CFO-ene oppfatter nå i mye større grad at bankfinansiering er en tilgjengelig finansieringskilde.

Les rapporten (PDF) »

Deloittes CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2013

Mørke skyer i horisonten

Resultatene fra undersøkelsen indikerer at den optimistiske trenden fra de tre siste halvårlige undersøkelsene er borte. For første gang siden 3. kvartal 2011 er det flere pessimister enn optimister blant CFO-ene.

Les rapporten (PDF) »

Deloittes CFO-undersøkelse - 1. kvartal 2013

Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

En overvekt av CFO-ene er optimistiske med hensyn til framtidsutsiktene. Nettoandelen av CFO-ene som er mer optimistiske nå enn for 6 måneder siden er 36 %, sammenlignet med 10 % i 3. kvartal 2012. Størst fremgang i andelen optimisme er det innenfor bransjene «produksjon/industri» og «olje og energi», mens «detaljhandel/engros» har mest tilbakegang.

Les rapporten (PDF) »

Deloittes CFO-undersøkelse - 3. kvartal 2012

CFO-er i Norge ser lysere på fremtidsutsiktene

Optimismen er tilbake i norsk næringsliv noe som blant annet gjenspeiles i at 62 % av respondentene tror kontantstrømmen vil øke de neste 12 månedene. Majoriteten av CFO-ene synes fremdeles at bankfinansiering er relativt lett tilgjengelig. Det er verdt å merke seg at det er færre som synes bankfinansiering er svært lett, og lett tilgjengelig nå, sammenlignet med 3. kvartal 2011. Forventningene til M&A-aktivitet har økt det siste halvåret.

Les rapporten (PDF) »

Var denne siden nyttig?