Artikkel

FAQ - EUs taksonomi og ESG

Ofte stilte spørsmål fra våre kunder 

Vi samlet sammen spørsmålene som våre bærekraftsrådgivere oftest får fra kunder. Her er svarene.

Publisert 29.06.2022

Q: Hva står ESG for?

A: ESG står for “Environmental, Social, and Governance”. Investorer bruker nå i større grad disse ikke-finansielle faktorene som en del av analyseprosessen når de skal identifisere materielle risikoer og muligheter for vekst for selskaper.

 

Q: Hva er EUs taksonomi?

A: EUs taksonomi er et verktøy som skal hjelpe investorer, virksomheter, finansinstitusjoner og andre interessenter til å identifisere aktiviteter som bidrar til overgangen til et robust, netto nullutslipp økonomi. Ett av hovedformålene er å unngå grønnvasking ved å offentliggjøre et sett av felles definisjoner knyttet til bærekraftige aktiviteter for den grønne omstillingen.   


Q: Hvilke aktiviteter er taksonomi-kvalifiserte?

A: Aktiviteter som for øyeblikket er inkludert i en ny lov om bærekraftig finans som ble vedtatt av Stortinget i desember 2021.

EØS-komiteen vedtok i april 2022 å innlemme taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i EØS-avtalen. Reglene forventes å kunne tre i kraft i Norge i løpet av høsten 2022.  De to forordningene skal utfylles av delegerte rettsakter som Europakommisjonen skal fastsette. De delegerte rettsaktene vil bli gjennomført i norsk rett i forskrifter. Kommisjonen skal bl.a. fastsette delegerte rettsakter med kriterier for når konkrete økonomiske aktiviteter kan defineres som bærekraftige etter taksonomiregelverket. Den første delegerte rettsakten om taksonomikriterier trådte i kraft i EU 1. januar 2022, men er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. 


Q: Hvordan kan man identifisere økonomiske aktiviteter som møter taksonomi-kravene? 

A: For å identifisere slike økonomiske aktiviteter kan man sammenlikne aktivitetene som er fremhevet i den delegerte loven, opp mot aktivitetene som virksomheten driver. EU Taxonomy-kompasset, er et verktøy fra EU som kan hjelpe virksomheter med å utføre en slik sammenlikning. 
I dagens avtale er det tre typer økonomiske aktiviteter som møter kravene i taksonomien:

  • Aktiviteter som i seg selv bidrar vesentlig til ett av seks miljømål. 
  • Aktiviteter der det ikke finnes teknologisk og økonomisk gjennomførbare netto null utslipp alternativer, men som støtter overgangen til en klimanøytral økonomi på en måte som er forenlig med målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader sammenlignet med førindustrielle nivåer, for eksempel ved å fase ut klimagassutslipp.
  • Aktiviteter som gjør det mulig for andre aktiviteter å gi et vesentlig bidrag til ett eller flere av målene. 

 

Q: Hvordan vet man at en økonomisk aktivitet er “taxonomy aligned”?

A: Aktiviteten tilfredsstiller de tekniske screeningskriteriene som er oppført spesifikt for denne aktiviteten. Følgelig må kvalifiserte aktiviteter vurderes i forhold til kriteriene om betydelige bidrag, om ingen vesentlig skade og minimumsgarantiene, for å bli definert som iht. taksonomien («aligned»)

 

Q: Hvordan starte metodisk med taksonomievaluering i selskapet?  

Et godt utgangspunkt er å se på selskapets struktur (ovenfra og ned) og deretter identifisere relevante enheter i selskapet som omfatter aktiviteter fremhevet i delegerte lover.

 

Q: Må de oppgitte tallene eller den anvendte metoden revideres av en revisor?

Taksonomiforordningen inneholder ikke et spesifikt krav om formell verifisering. Nasjonale tilsynsmyndigheter vil imidlertid overvåke hvorvidt taksonomiopplysningsforpliktelsene overholdes. 


De foreslåtte lovpålagte rapporteringsstandarder innenfor bærekraft (European sustainability reporting standards som del av CSRD), som også omfatter taksonomien innebærer følgende:

  • Foretak av allmenn interesse (PIE) med mer enn 500 ansatte skal rapportere for regnskapsåret 2024, mens andre store selskaper starter for 2025. Børsnoterte SMB for 2026.
  • Opplysningene om bærekraft skal gis i årsberetningen og kan ikke erstattes av separate rapporter.Opplysningene om bærekraft skal bekreftes av revisor eller en annen uavhengig ekspert. 

 

Q: Hva menes med ‘enabling activities’?

A: En økonomisk aktivitet skal kvalifisere som å bidra vesentlig til ett eller flere av miljømålene ved direkte å sette andre aktiviteter i stand til å gi et vesentlig bidrag til ett eller flere av disse målene, og aktiviteter som: 

  • Ikke fører til «låste» midler som undergraver langsiktige miljømål, hvis man tar den økonomiske levetiden til disse midlene i betraktning; 
  • Har en betydelig positiv miljøpåvirkning ut fra livssyklusbetraktninger. 

 

Q: Er det en vesentlighetsterskel, på samme måte som i regnskap?

A: I motsetning til hva som gjelder for regnskapsføring, sier ikke forordningen noe om bruken av vesentlighetsterskler for kvalifiserte aktiviteter. I så måte er forskriften stum når det gjelder informasjonens detaljnivå. Begrepet vesentlighet kan imidlertid brukes på OpEx-avsløring.

 

Q: Hva sier forskriften om frivillig offentliggjøring?

A: Forskriften er ganske snever, og mange av virksomheters aktiviteter faller ikke inn under obligatorisk offentliggjøring. Det anbefales imidlertid på det sterkeste å bruke frivillig offentliggjøring for å gi et fullstendig bilde av selskapet. Sagt på en annen måte så kan frivillig offentliggjøring brukes til å fortelle hele historien. 

 

Q: Bør selskaper vurdere EU-taksonomien i sin strategiske planlegging rundt bærekraftsatsningen deres?

A: Absolutt! EU-taksonomien fungerer som en sentral del i EUs omstillingsstrategi, «Green Deal», som medfører endringer i rammebetingelser som blir innlemmet i norsk lov via EØS-avtalen.  Dette betyr at mange bedrifter må justere sine langsiktige strategier, revurdere investeringsplaner og bruk av råvarer og energi, revurdere forsyningskjeder, og ikke minst være åpne om hvordan de gjør det.

I startfasen er EUs taksonomiforordning en åpenhetsøvelse. Men for å forbedre tallene og bruke dem i virksomhetens omstilling til et netto nullutslipp samfunn, behøves strategiske mål som kan bidra til omstillingen.

 

Q: Hva er den mulige effekten av EUs nye rammeverk for grønne obligasjoner på grønne investeringer?

A: Taksonomien og EUs grønne obligasjonsrammeverk er fortsatt under utvikling. Det forventes at EUs grønne obligasjonsrammeverk vil bli "gullstandarden" på et tidspunkt. I mellomtiden vil flere rammer sameksistere og derfor kan grønne investeringer fortsatt markedsføres som det.

 

Dette kan vi hjelpe deg med på klima og bærekraft

Var denne siden nyttig?