Tjenester

Bærekraftstrategi- og styring

Bærekraft er nå sentralt for fortsatt konkurransekraft i mange bransjer, og en god strategi for bærekraft legger grunnlaget for å få de ESG-resultatene som dine interessenter forventer.

Det brede nedslagsfeltet rundt bærekraftstematikken gjør ofte at arbeidet blir spredt på tvers av mange ulike fagmiljøer i selskapet, og strategien for bærekraft er ofte løsrevet fra forretningsstrategien. Dette kan føre til redusert avkastning på de investeringene virksomheten gjør, og manglende evne til å imøtekomme sentrale interessenters forventinger. 

I takt med bærekrafts økende viktighet for virksomhetens konkurranseevne er det nyttig å revurdere måten man organiserer arbeidet på, og ta stilling til ambisjonsnivå og hvordan man best kan nå virksomhetens finansielle og ikke-finansielle mål. 

Som leder bør du stille deg følgende spørsmål: 

 • Skal vi som selskap være proaktive eller reaktive til utfordringene bærekraft medfører?
 • Hva er nåværende risikobilde knyttet til bærekraft? Er vi eksempelvis forberedt på de endringene i kapitalkostnader som kommer som følge av EU taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet?
 • Hva er våre nåværende og fremtidige muligheter innen bærekraft? Har vi eksempelvis vurdert hvor bærekraft og konstandsbesparelser går hånd i hånd – eksempelvis knyttet til økt driftseffektivitet eller ansattproduktivitet?
 • Sikrer vi at vårt bærekraftsarbeid gir oss den attraktiviteten vi ønsker for å tiltrekke oss og beholde gode talenter?
 • Har vi gjort en analyse av hvor bærekraft møter konkurransekraft og finansielle resultater i vår virksomhet?
 • Hvordan kan bærekraft utnyttes til å skape verdier for interessentene og samfunnet som helhet?
 • Er vår organisasjon forberedt til å møte kravene som kommer i den nye loven om virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)?
 • Har vi eksempelvis et styringssystem som tilfredsstiller kravene til aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper?

Hvordan vi kan hjelpe deg

Deloitte kan hjelpe deg gjennom hele bærekrafttransformasjonen og sikrer at bærekraft blir en sentral del av forretningsstrategien for å oppnå størst innvirkning til fordel for både virksomheten og samfunnet. Basert på solide analyser og datainnsikt tilbyr vi tjenester innen bærekraftstrategi og styring som hjelper deg med å:

 • Etablere en klar visjon og en bærekraftstrategi basert på virksomhetens prioriteringer og interessenters forventninger. Her bruker vi blant annet interessentanalyse, vesentlighetsvurdering, verdikjedeanalyse og andre strategiske analyser
 • Etablere en styringsmodell som klargjør roller, ansvar og sikrer handling
 • Utvikle og iverksette løsninger som svarer til virksomhetens bærekraftutfordringer og -muligheter
 • Kontrollere, rapportere og måle innvirkning, for å sikre langsiktige og bærekraftige resultater
 • Utvikle rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og integrere dette i organisasjonens styringssystem og strategier

Tjenester: Klima og bærekraft

Ta kontakt

Anders Magnus Løken

Anders Magnus Løken

Director | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft: Han har lang erfaring som prosje... Mer

Hanne Solem

Hanne Solem

Director

Hanne jobber med strategi, klima og bærekraft. Hun bistår private og offentlige kunder i strategi, styring og endringsprosesser for å møte morgendagens forventninger til mer bærekraftig virksomhet, in... Mer