Tjenester

Bærekraftstrategi- og styring

En god strategi for bærekraft legger grunnlaget for å få ESG-resultatene som dine interessenter forventer.

Det brede nedslagsfeltet rundt bærekraftstematikken gjør ofte at arbeidet blir spredt på tvers av mange ulike fagmiljøer i selskapet, og strategien for bærekraft er ofte løsrevet fra forretningsstrategien. Dette kan føre til redusert avkastning på de investeringene virksomheten gjør, og manglende evne til å imøtekomme sentrale interessenters forventinger. 

I takt med at bærekraft stadig blir viktigere for virksomhetens konkurranseevne er det nyttig å revurdere måten man organiserer arbeidet på, og ta stilling til ambisjonsnivå og hvordan man best kan nå virksomhetens finansielle og ikke-finansielle mål. 

Som leder bør du stille deg følgende spørsmål: 

 • Skal vi som selskap være proaktive eller reaktive til utfordringene bærekraft medfører?
 • Hva er nåværende risikobilde knyttet til bærekraft? Er vi eksempelvis forberedt på de endringene i kapitalkostnader som kommer som følge av EU taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet?
 • Hva er våre nåværende og fremtidige muligheter innen bærekraft? Har vi eksempelvis vurdert hvor bærekraft og konstandsbesparelser går hånd i hånd – eksempelvis knyttet til økt driftseffektivitet eller ansattproduktivitet?
 • Sikrer vi at vårt bærekraftsarbeid gir oss den attraktiviteten vi ønsker for å tiltrekke oss og beholde gode talenter?
 • Har vi gjort en analyse av hvor bærekraft møter konkurransekraft og finansielle resultater i vår virksomhet?
 • Hvordan kan bærekraft utnyttes til å skape verdier for interessentene og samfunnet som helhet?
 • Er vår organisasjon forberedt til å møte kravene som kommer i den nye loven om virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)?
 • Har vi eksempelvis et styringssystem som tilfredsstiller kravene til aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper?

Hvordan vi kan hjelpe deg

Deloitte kan hjelpe deg gjennom hele bærekrafttransformasjonen og sikrer at bærekraft blir en sentral del av forretningsstrategien for å oppnå størst innvirkning til fordel for både virksomheten og samfunnet. Basert på solide analyser og datainnsikt tilbyr vi tjenester innen bærekraftstrategi og styring som hjelper deg med å:

 • Etablere en klar visjon og en bærekraftstrategi basert på virksomhetens prioriteringer og interessenters forventninger. Her bruker vi blant annet interessentanalyse, vesentlighetsvurdering, verdikjedeanalyse og andre strategiske analyser
 • Etablere en styringsmodell som klargjør roller, ansvar og sikrer handling
 • Utvikle og iverksette løsninger som svarer til virksomhetens bærekraftutfordringer og -muligheter
 • Kontrollere, rapportere og måle innvirkning, for å sikre langsiktige og bærekraftige resultater
 • Utvikle rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og integrere dette i organisasjonens styringssystem og strategier

Tjenester: Klima og bærekraft

Ta kontakt med oss

Helene Holand

Helene Holand

Partner

Helene leads the strategy, innovation and design practice in Deloitte Consulting. Helene is an experienced leader with more than 15 years’ experience within strategy development and execution, project... Mer

Hanne Solem

Hanne Solem

Director

Hanne jobber med strategi, klima og bærekraft. Hun bistår private og offentlige kunder i strategi, styring og endringsprosesser for å møte morgendagens forventninger til mer bærekraftig virksomhet, in... Mer

Anders Magnus Løken

Anders Magnus Løken

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft: Han har lang erfaring som prosje... Mer