Tjenester

Ansvarlige leverandørkjeder

Leverandørkjeder har tradisjonelt vært utviklet for å optimalisere tid, kostnad og kvalitet, men nå forventer kunder, myndigheter og andre interessenter at også miljø- og samfunnsansvar ivaretas i leverandørkjeden. I 2022 kommer nye regler som forplikter store virksomheter til å ha kunnskap om hvordan menneskerettigheter ivaretas i hele leverandørkjeden.

Viktige premissgivere for å bygge en bærekraftig forsyningskjede

Selv om det er mange hensyn å ta - hvorav noen er bransjedrevne - er det tre viktige premisser som alle virksomheter bør vurdere når de arbeidet mot en mer bærekraftig leverandørkjede.


Sporbarhet og innsikt skaper muligheter

Virksomhetenes ansvar strekker seg utover egne direkte-leverandører. Det er nødvendig med sterkere kontroll i flere ledd i leverandørkjede for å sikre etterlevelse av samfunnsansvar, klimautslipp og klimaavtrykk i hele leverandørkjeden. Her trenger virksomhetene teknologi som kan gi bedre innsikt og sporbarhet. Slik sikrer vi en leverandørkjede som hensyntar bærekraftige valg.


Operasjonell kompetanse har alltid vært ryggraden i leverandørkjeder

Kostnadseffektive leverandørkjeder og bærekraftige leverandørkjeder er ikke motsetninger. Snarere tvert imot. Derfor er god leverandørstyring, utvikling og raffinering av leverandørkjeden og sterk operasjonell kompetanse, alle viktige drivere for mer bærekraftige leverandørkjeder.


Samarbeid på tvers av bransjer utgjør det viktigste grunnlaget for bærekraftige leverandørkjeder

Virksomheter må utvide sin forståelse av økosystemet de opererer i og omfavne bredere samarbeid knyttet til data, informasjonsdeling og ressursdeling. Samarbeid går sjelden på akkord med konkurranseforhold. Det skaper heller gjensidige fordeler gjennom bedre innsikt og mindre avfall.

Kravene til kontroll og kunnskap om hvordan sosial bærekraft, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas i leverandørkjeden blir stadig større.


Både i Norge og internasjonalt rettes det stadig større oppmerksomhet mot virksomheters ansvar for å ivareta sosial bærekraft, både i egen virksomhet og i leverandørkjedene. Offentlige innkjøpere skal for eksempel følge opp at leverandørene ivaretar krav til lønns- og arbeidsvilkår og forhold som fremmer seriøsitet. Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, setter krav til store og mellomstore virksomheter om at de må arbeide aktivt for å avdekke og håndtere sin negative påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

 

Hvordan vi kan hjelpe deg

I Deloitte gjør vi bærekraftutfordringer til målbare konkurransefortrinn for våre kunder. La oss bistå med å vurdere og forstå hele leverandørkjeden ved å benytte data, teknologi, partnerskapsmodeller, operasjonell kompetanse og beste praksis. VI kan også hjelpe deg å holde god styring og kontroll med ansvarlighet i leverandørkjeden. Vi kan hjelpe deg med å:

  • Dra nytte av strategisk og teknologisk samarbeid
  • Definere prinsipper og krav for strategisk bærekraftig transformasjon av verdikjeden
  • Optimalisere leverandørkjedens fotavtrykk
  • Utvikle bærekraftige modeller for leverandørkjedenIverksette tredjepartsløsninger for leverandørstyring
  • Utnytte sirkulær økonomi og muligheter for avfallshåndtering
  • Gjennomføre risiko- og modenhetsvurdering av din leverandørstyring
  • Utvikle rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og risikovurderinger i leverandørkjeden
  • Revisjoner og undersøkelser av hvordan virksomhetens leverandører ivaretar krav til seriøsitet, herunder lønns- og arbeidsvilkår, HMS, miljøstyring og grunnleggende menneskerettigheter

Tjenester: Klima og bærekraft

Ta kontakt

Anders Magnus Løken

Anders Magnus Løken

Director | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft: Han har lang erfaring som prosje... Mer

Kristina Overn Krohn

Kristina Overn Krohn

Director | Risk Advisory

Kristina leder Deloitte Norges arbeid med tjenester knyttet til åpenhetsloven, menneskerettigheter og sosial bærekraft. Hun har lang erfaring med oppfølging av sosialt ansvar i leverandørkjeden, arbei... Mer