Tjenester

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er mye mer enn resirkulering. Det handler om å optimalisere verdikjeder og transformere virksomheter og forretningsmodeller slik at ressursbruken blir minimal og mest mulig av ressursene utnyttes og gjenbrukes.

I den sirkulære økonomien skal all ressursutvinning minimeres – enten det er til materialbruk eller energiformål. Dette gjøres gjennom en optimal utnyttelse av de ressursene man allerede har utvunnet, eksempelvis gjennom deling, ombruk og material- og energigjenvinning. Helt sentralt er det også at avfall, forurensning og utslipp reduseres til et minimum.

Den sirkulære økonomien kan dermed forstås som en helhetlig overbygning som bidrar til å løse flere miljøproblemer, inkludert klimaproblemet, og som bidrar til å sikre et levedyktig næringsliv.

Sirkulær økonomi er krevende fordi det ikke bare handler om effektiv utnyttelse av avfall; det handler om optimalisering av verdikjeden og transformasjon av virksomheter. For å oppnå dette må produktene og tjenestene være utformet slik at materialene er separerbare og resirkulerbare. 

Ofte må et selskaps forretningsmodeller også oppdateres. En virksomhet som bygger på sirkulærøkonomiske prinsipper vil eksempelvis ikke selge dekk til biler, men heller selge kjørekilometer til sine kunder gjennom en dekktjeneste. Et annet eksempel er en anleggsvirksomhet som designer bygg på en måte som legger til rette for at det skal være enklere å rive og gjenbruke bygget om 10 år. Sagt på en annen måte; sirkulærøkonomisk tankegang hjelper bedrifter å fornye, innovere og å se nye muligheter.

Som leder bør du stille deg følgende spørsmål:
 • Hvor mye materialer av ulike typer brukes inn i virksomhetens produkter og tjenester?
 • Hvor mye avfall skapes i virksomhetens verdikjede?
 • Hva er miljøpåvirkningen knyttet til disse materialene og avfallet?
 • Er det praksis for å lage anbud på et behov og et problem fremfor å etterspørre en konkret løsning?
 • For anskaffelser til drift: Settes det krav til levetid, kvalitet, andelen gjenbruksmaterialer, muligheter for flerfunksjonalitet og gjenvinning?
 • Hvilke bærekraftskrav settes til leverandører, og er sirkulær økonomielementer en del av det?
 • Er det kartlagt potensialer for å i større grad utnytte sidestrømmer fra produksjon?
 • Jobber vi med våre leverandører og deler kompetanse innen sirkulær økonomi for å hjelpe de på vei?
 • Hvilke økonomiske muligheter er knyttet til økt bruk av tjenester og en mer sirkulær produkt- og tjenesteportefølje?
 • Har vi satt målsetninger som forplikter oss til målrettet arbeidet med teamet?
 • Har vi sett på mulighetene for å bli mer sirkulære gjennom bedre data og digitale løsninger?

Hvordan vi kan hjelpe deg

I Deloitte kan vi hjelpe deg med å øke konkurransekraften i overgangen til en sirkulær økonomi ved å:

 • Integrere sirkulær økonomi i bærekraft- og klimastrategierEtablere mål, veikart og ulike scenarioer for økt sirkularitet
 • Kartlegge og analysere verdikjeden for å finne fokusområder innen sirkulær økonomi
 • Integrere sirkulær økonomi i innkjøpsfunksjonen og leverandøroppfølging
 • Identifisere potensial for bruk av stordata, AI og automatisering for økt sirkularitet
 • Bistå med innovasjon av produkter og tjenester
 • Gjennomføre kost nytte analyse for omstilling av drift og oppdatering av produkt- og tjenesteportefølje
 • Benchmarking og industrianalyser
 • Kartlegge eksisterende og kommende regulatoriske krav og konsekvensene av disse

Tjenester: Klima og bærekraft

Nytt kunnskapsgrunnlag om sirkulær økonomi

En ny rapport utarbeidet for KS gir kommunesektoren utvidet faggrunnlag for å trappe opp arbeidet med sirkulær økonomi.

Last ned

Ta kontakt

Anders Magnus Løken

Anders Magnus Løken

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester

Anders Magnus er avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte. Han arbeider til daglig med en stor bredde av problemstillinger innen klima og bærekraft: Han har lang erfaring som prosje... Mer